||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

Przebudowa drogi w Grodźcu

 

Grodziec FSD.png

Przebudowa drogi w Grodźcu

Gmina Świerczów w dniu 21.04.2021 r.  uzyskała akceptację Prezesa Rady Ministrów, który zatwierdził wniosek rekomendowany do dofinansowania w województwie opolskim         w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2021 r. W związku z tym Gmina uzyskała dofinansowanie na zadanie: „Przebudowa drogi w m. Grodziec (Dz. nr 204 i 205)”, w kwocie  187 382,16 zł.

Długość projektowanego odcinka drogi wynosi 228,00 mb. Na odcinku objętym opracowaniem zaprojektowano wykonanie jezdni do szerokości 5,00 m. Konstrukcja nawierzchni jezdni będzie następująca: warstwa ścieralna z mieszanki bitumicznej o grubości 4 cm, warstwa wiążąca z mieszanki bitumicznej o grubości 4 cm, warstwa podbudowy z tłucznia kamiennego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie grubości 10 cm warstwa podbudowy z tłucznia kamiennego 0-63 stabilizowanego mechanicznie grubości 10 cm i warstwa odsączająca z piasku naturalnego o grubości 10 cm. Po obu stronach jezdni zostanie wykonane pobocze gruntowe wykonane z kruszywa o szerokości 0,5 m.

Gmina jest w trakcie przygotowywania dokumentacji przetargowej. Prace zostaną rozpoczęte po wyłonieniu wykonawcy w procedurze przetargowej. Planowane zakończenie zadania to: listopad 2021 r.

Warto dodać, że na realizację przedmiotowej inwestycji w latach wcześniejszych (w 2019 i 2020 roku) sołectwo Grodziec przeznaczyło ze środków funduszu sołeckiego kwotę 7 680,00 zł na wydatki związane z opracowaniem dokumentacji projektowej tej inwestycji.

                                                                                                                                         Magdalena Tomczyk

mapa Grodziec.png