||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Informacje o Gminnym Ośrodku Kultury

Gminny Ośrodek Kultury w Świerczowie jest samorządową instytucją kultury, powołaną 1 stycznia 2009 roku.Działalność Gminnego Ośrodka Kultury ma na celu, w szczególności prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturalne mieszkańców oraz pozyskiwanie i przygotowanie środowiska lokalnego do aktywnego uczestnictwa w kulturze i współtworzenie jej wartości.
 
Do podstawowych zadań Gminnego Ośrodka Kultury należy:
 
1. Organizacja różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę;
2. Stwarzanie warunków dla amatorskiego ruchu artystycznego, kół i klubów zainteresowań, sekcji i zespołów;
3. Organizowanie spektakli, koncertów, festiwali, wystaw, odczytów, imprez artystycznych, rozrywkowych i turystycznych;
4. Działalność instruktażowo – metodyczna;
5. Prowadzenie działalności promocyjnej i wydawniczej;
6. Koordynacja działalności na terenie gminy w zakresie organizacji imprez kulturalnych;
7. Nadzorowanie i organizacja działalności rozrywkowo – rekreacyjnej;
8. Współdziałanie z instytucjami i organizacjami w zakresie zaspokajania potrzeb kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych mieszkańców;
9. Organizowanie różnorodnych form pracy dziećmi i młodzieżą i na ich rzecz, w tym organizacja wypoczynku;
10. Działania wpływające na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich poprzez zaspokajanie społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich.
 
     Podstawową działalność Gminny Ośrodek Kultury opiera na celach i zadaniach określonych w Statucie nadanym przez Radę Gminy oraz na współpracy ze Szkołami Podstawowymi, Publicznym Gimnazjum, Radami Sołeckimi, Kołami Gospodyń Wiejskich, Ochotniczymi Strażami Pożarnymi, Gminnym Zrzeszeniem Ludowe Zespoły Sportowe, Szkolnymi Kołami Sportowym, Kołem Emerytów, Rencistów i Inwalidów, partiami i organizacjami politycznymi.
        
    Ponadto podejmowane są działania na rzecz lokalnego środowiska poprzez organizację różnego rodzaju imprez i spotkań z okazji świąt państwowych, gminnych i okolicznościowych, jak również imprez o charakterze masowym oraz dokumentowanie wydarzeń, utrzymywanie kontaktów ze stowarzyszeniami i organizacjami pracujących na rzecz wsi. Wydawanie gazety lokalnej.
 
Gminny Ośrodek Kultury realizuje swoje zadania w oparciu o następującą bazę:

1. Gminny Ośrodek Kultury w Świerczowie z Centrum Kształcenia – wioska internetowa kształcenie na odległość na obszarach wiejskich.
2. Wiejskie Centrum Kultury i Rekreacji w  Biestrzykowicach, mieszczące się w budynku po byłej Szkole Podstawowej. W budynku ma siedzibę jednostka OSP, Centrum Kształcenia – wioska internetowa kształcenie na odległość na obszarach wiejskich, salę tradycji, oddział przedszkolny. Budynek wyposażony w centralne ogrzewanie, instalację sanitarną, kuchnię, boiska do mini piłki nożnej, koszykówki i siatkówki.
   WCKiR przystosowane jest do prowadzenia całorocznej działalności kulturalno-edukacyjno - rekreacyjnej.
3. Świetlica wiejska w Dąbrowie. W budynku ma siedzibę jednostka OSP, Centrum Kształcenia – wioska internetowa
   kształcenie na odległość na obszarach wiejskich . Świetlica wiejska przystosowana jest do prowadzenia całorocznej
   działalności kulturalnej i edukacyjnej.
4. Świetlice wiejskie w Bąkowicach, Goli, Grodźcu, Miejscu, Miodarach, Sołecki Dom Spotkań w Starościnie, Wężowicach i Zbicy.
Obiekty te służą społeczności na różnego rodzaju formy aktywności lokalnej oraz dzieciom i młodzieży na samodzielne zajęcia świetlicowo-rekreacyjne.
   Świetlica w Bielicach nie jest użytkowana.
W świetlicach wiejskich zatrudnieni są gospodarze świetlic wiejskich na umowę zlecenie. W świetlicy w Goli prowadzone są zajęcia muzyczne z chórem „Echo” Gola-Wężowice, przez zatrudnionego na umowę zlecenie instruktora.
 
Gminny Ośrodek Kultury zrealizował i realizuje projekty w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Finansowany jest z budżetu Gminy Świerczów.