||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

Termomodernizacja budynku Wiejskiego Centrum Kultury i Rekreacji w Biestrzykowicach zakończona

  logo bez ramki.png

W dniu 26.04.2021 r. Komisja w składzie: Barbara Bednarz – Wójt Gminy, Andrzej Galla – Zastępca Wójta Gminy, Adam Janas – Przewodniczący Rady Gminy, Wanda Bronś – Radna, Michał Hnat – Kierownik Referatu Rolnictwa, Inwestycji i Mienia Komunalnego, Mieczysław Berka i Jacek Ochędzan – inspektorzy nadzoru oraz Mariusz Lis – Wykonawca dokonała odbioru inwestycji w zakresie modernizacji Wiejskiego Centrum Kultury i Rekreacji w Biestrzykowicach. Zadanie to jest dofinansowane w kwocie 498 947,58 zł ze środków Regionalnego Programu Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej II – Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.2 – Efektywność energetyczna, Poddziałania 3.2.1 – Efektywność energetyczna w budynkach publicznych (zgodnie z umową z dnia 12.04.2019 r.). Prace budowlane rozpoczęły się w roku 2019, które wykonywała firma „AP” Sp. z. o.o z Gliwic wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego. W 2020 roku wykonawca porzucił plac budowy, co oznaczało wydłużenie czasu realizacji zadania. Należało bowiem rozpocząć procedury, w ramach których finalnie przeprowadzono 3 postępowania przetargowe: I.  w dniu 24.07.2020, które unieważniono ze względu na brak ofert, II. w dniu 13.08.2020, które również unieważniono ze względu na brak ofert, i III. w dniu 09.10.2020r., po których zostali wyłonieni nowi wykonawcy inwestycji. Dzięki skutecznej III procedurze i wyłonieniu wykonawców  dalsze prace w budynku ruszyły pełną parą i ostatecznie zostały już ukończone i komisyjnie odebrane.  Warto podkreślić, że kontynuacja prac odbyła się bez konieczności ponoszenia dodatkowych wydatków z budżetu gminy. Wartość pierwotnej umowy zawartej z wykonawcą opiewała na kwotę 1 241 443,78 zł. Z tytułu części wykonanych prac zrealizowane zostały płatności dla Wykonawcy i podwykonawców w łącznej  kwocie 1 110 597, 96 zł. Wartość prac niezafakturowanych opiewała zatem na kwotę 130 845,82 zł. Dodatkowo z faktur potrącono kwotę 62 072,19 zł jako zabezpieczenie niewykonania umowy – środki te zostały zdeponowane na rachunku bankowym Gminy na wypadek, gdyby wykonawca nie zrealizował inwestycji (co w konsekwencji miało miejsc). Wobec tego wartość środków na dokończenie zadania wyniosła 192 918,01 zł. Na prace poprawkowe oraz prace, które nie zostały pierwotnie wykonane wybrano następujące oferty: w zakresie branży budowlanej ZAKŁAD DEKARSKI Mariusz Lis Oleśnica (kwota 134 786,19 zł), w zakresie branży sanitarnej TM INSTAL USŁUGI HYDRAULICZNE Tomasz Mekitów Namysłów (kwota 13 234,10 zł) oraz w zakresie branży elektrycznej K.S. Energy Krzysztof Sitek Biestrzykowice (kwota 40 385,00 zł). Łączna wartość wybranych ofert wyniosła 188 405,29 zł dzięki czemu budżet inwestycji nie został przekroczony. Dodatkowo w obiekcie dokonano remontu klatki schodowej (co nie było pierwotnie zaplanowane w dokumentacji projektowej). Ponadto gmina wystąpi z odpowiednim roszczeniem (na drodze prawnej) do Wykonawcy, który porzucił plac budowy narażając tym samym Zamawiającego na konieczność dodatkowych postępowań i przedłużenie okresu realizacji przedmiotowej inwestycji.

                                                                                             Skarbnik Gminy Mateusz Bieniek

DSC04558.jpeg

DSC04530.jpeg
DSC04543.jpeg
DSC04546.jpeg
DSC04554.jpeg

DSC04481.jpeg
DSC04491.jpeg
DSC04489.jpeg
DSC04485.jpeg
DSC04481.jpeg
DSC04478.jpeg
DSC04470.jpeg
DSC04462.jpeg
DSC04452.jpeg
DSC04512.jpeg
DSC04509.jpeg
DSC04502.jpeg
DSC04495.jpeg
DSC04523.jpeg