||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

Nowa odsłona programu „Czyste Powietrze”

Działając w ramach zawartego porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Opolu w sprawie wspólnej realizacji programu priorytetowego „Czyste Powietrze” Wójt Gminy Świerczów informuje o najważniejszych zmianach jakie zostały wprowadzonego do programu Czyste Powietrze. Od dnia 20.10.2020 r. prowadzony jest nabór wniosków o dofinansowanie dla dwóch grup Beneficjentów:

 

  1. Podstawowe dofinansowanie dla osób mających roczny dochód nieprzekraczający 100 000 zł.
  2. Podwyższony poziom dofinansowania dla osób, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:
  • 1400 zł netto w gospodarstwie wieloosobowym,
  • 1960 zł netto w gospodarstwie jednoosobowym.

 

Beneficjent, który zamierza złożyć wniosek o podwyższony poziom dofinansowania, powinien uzyskać, do dnia złożenia wniosku, zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu. Zaświadczenia wydawane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świerczowie.

 

Program skierowany jest do osób, które są właścicielami / współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą. nabór natomiast nie dotyczy budynków wielorodzinnych oraz budynków nowobudowanych.

 

Uwaga, zmiana warunków -

dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia zarówno w trakcie realizacji, jak i zakończone, pod warunkiem poniesienia pierwszego kosztu maksymalnie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

 

W nowej wersji programu Czyste Powietrze istnieje możliwość otrzymania dofinansowania na termomodernizację – na realizację zadań związanych z ociepleniem budynku oraz wymianą stolarki okiennej i drzwiowej dla tych osób, które maja już wymienione źródło ciepła spełniające wymagania programu (nisko / zeroemisyjne).

 

Wnioski o dofinansowanie można składać:

  • poprzez aplikacje internetową, tj. Portal Beneficjenta dostępny na stronie internetowej www.wfosigw.opole.pl. Wówczas konieczne jest dostarczenie również  formy papierowej z wymaganymi podpisami do WFOŚiGW w Opolu lub za pośrednictwem gminy.
  • poprzez serwis gov.pl. Wówczas wymagana jest wyłącznie forma elektroniczna z podpisem zaufanym lub kwalifikowanym.

 

Osoby zainteresowane uzyskaniem dofinansowania będą mogły skorzystać z pomocy pracownika Urzędu Gminy – pokój nr 6, w każdy poniedziałek, w godz. od 14:15 – 16:15.

 

Alicja Paduch