||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Zawiadomienie Przewodniczącego Rady Gminy o XXII sesji Rady Gminy w dniu 25.03.2021r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) zwołuję w dniu 25 marca 2021 r. (czwartek) o godz. 13.00, w budynku  Szkoły Podstawowej w Świerczowie (sala gimnastyczna) XXII  Sesję Rady Gminy.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.
 2. Interpelacje radnych.
 3. Przyjęcie projektu protokołu obrad z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta z działalności w okresie między sesjami.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z działalności w okresie między sesjami oraz o korespondencji dotyczącej Rady Gminy.
 6. Podjęcie uchwał:
 1. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
 2. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2021 r.,
 3. w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,
 4. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Świerczowie,
 5. w sprawie rozpatrzenia wniesionej petycji w sprawie wydania opinii  ws przeprowadzenia BEZPOŚREDNIEGO (podstawa: art.4 pkt.2 Konstytucji) Referendum Ludowego (nie mylić z obwarowanym prawnie w Kodeksie Wyborczym referendum konstytucyjnym) w celu dokonania przez obywateli polskich akceptacji jako Aktów Woli Narodu: Nowego Kodeksu Wyborczego oraz Nowego Ustroju Prezydencko-Ludowego dla Polski,
 6. w sprawie rozpatrzenia wniesionej petycji  w sprawie poparcia Rządu Tymczasowego Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego,
 7. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu Gminy Świerczów nieruchomości gruntowej zabudowanej we wsi Starościn.
 1. Wolne wnioski i zapytania.
 2. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
Adam Janas