||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

Termomodernizacja budynku Wiejskiego Centrum Kultury i Rekreacji w Biestrzykowicach

                            logo bez ramki.png

Po długiej przerwie spowodowanej porzuceniem placu budowy przez pierwotnie wyłonionego wykonawcę firmę „AP” Sp. z. o.o z Gliwic, zostali wyłonieni nowi wykonawcy inwestycji, dzięki czemu dalsze prace w budynku ruszyły pełną parą. Wartość pierwotnej umowy zawartej z wykonawcą opiewała na kwotę 1 241 443,78 zł. Z tytułu wykonanych prac zrealizowane płatności dla Wykonawcy i podwykonawców w łącznej  kwocie 1 110 597, 96 zł (z czego jednak potrącono kwotę 60 783,61 zł jako kary umowne z tytułu nieterminowego wykonania przedmiotu umowy). Wartość prac niezafakturowanych opiewała zatem na kwotę 130 845,82 zł. Dodatkowo z faktur potrącono kwotę 62 072,19 zł jako zabezpieczenie ewentualnego niewykonania umowy – środki te zostały zdeponowane na rachunku bankowym Gminy na wypadek, gdyby wykonawca nie zrealizował inwestycji (co w konsekwencji miało miejsc). Wobec tego wartość środków na dokończenie zadania wyniosła 192 918,01 zł. Na prace poprawkowe oraz prace, które nie zostały wykonane wybrano następujące oferty: w zakresie branży budowlanej ZAKŁAD DEKARSKI Mariusz Lis ul. Osiedle 9a 56-400 Oleśnica (kwota 134 786,19 zł), w zakresie branży sanitarnej TM INSTAL USŁUGI HYDRAULICZNE Tomasz Mekitów ul. Reymonta 2c/7 46-100 Namysłów (kwota 13 234,10 zł) oraz w zakresie branży elektrycznej K.S. Energy Krzysztof Sitek ul. Lipowa 1 Biestrzykowice (kwota 40 385,00 zł). Łączna wartość wybranych ofert wynosi 188 405,29 zł. Dzięki temu przystąpiono do kontynuacji prac celem zakończenia realizacji inwestycji bez konieczności ponoszenia dodatkowych wydatków z budżetu gminy.

Skarbnik Gminy Świerczów

Mateusz Bieniek