||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050/ 18 /2021  z dnia 19 lutego 2021 r.

 

                                                                                                          Załącznik nr 1 do Zarządzenia                                                                                                                    

                                                                                                          Nr 0050/ 18 /2021  z dnia 19 lutego 2021 r.

 

 O G Ł O S Z E N I E       

  

Wójt Gminy w Świerczowie na podstawie art. 38  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r.  poz. 1990)   oraz § 6  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości   (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) 

 

o g ł a s z a  III

przetarg ustny nieograniczony

 

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność  Gminy Świerczów podany do publicznej wiadomości dnia

5 sierpnia 2020  roku.

 

L.p.

Obręb

ewidencyjny,

miejscowość

Nr

działki

Pow.

(ha)

Księga

Wieczysta

Opis

nieruchomości:

przeznaczenie,

obciążenie

nieruchomości

Forma

oddania

Cena

nieruchomości

netto

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

5.

 

    

     6.

Świerczów

 

 

Świerczów

 

 

Świerczów

 

 

Świerczów

 

 

Świerczów

 

 

Świerczów

405/2

 

 

405/5

 

 

405/6

 

 

405/7

 

 

405/8

 

 

405/9

0.0900 ha

 

 

0.0900 ha

 

 

0.0900 ha

 

 

0.0900 ha

 

 

0.0900 ha

 

 

 0.0900 ha

 OP1U/000

     93219/6

 

OP1U/000

    93219/6

 

OP1U/000

    93219/6

 

OP1U/000

    93219/6

 

OP1U/000

    93219/6

 

OP1U/000

    93219/6

 Działki niezabudowane, z  dostępem do    

 drogi.  W MPZP - 13.2 MN tereny

 zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

 dla działek nr 405/2 i 13.3 MN - tereny   

 zabudowy   mieszkaniowej jednorodzinnej 

 dla  działek nr  405/5, 405/6, 405/7, 405/8,  

 405/9. Nieruchomości bez obciążeń  

 i  zobowiązań.

 

 Sprzedaż – przetarg    

  nieograniczony

 

 Sprzedaż - przetarg   

  nieograniczony

 

 Sprzedaż - przetarg   

  nieograniczony

 

 Sprzedaż - przetarg   

  nieograniczony

 

 Sprzedaż - przetarg   

  nieograniczony

 

 Sprzedaż - przetarg   

  nieograniczony

28 018,00 zł

 

 

29 493,00 zł

 

 

29 493,00 zł

 

 

29 493,00 zł

 

 

29 493,00 zł

 

 

     26 544,00 zł]

 

 

Przetarg odbędzie się w dniu 30.03.2021 r.  o godz. 1000   - 1300   w siedzibie Urzędu Gminy Świerczów pokój nr 6 Ip.    Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 %  ceny wywoławczej w terminie do dnia 26.03.2021 r. na konto   89 8890 1024 0016 1176 2003 0018

Postąpienie w przetargu to 1% ceny wywoławczej. Przetarg jest ważny, jeżeli chociaż jeden z uczestników przetargu  zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej stawki wywoławczej.

Wylicytowana w przetargu cena płatna jest  jednorazowo do dnia zawarcia aktu notarialnego.

Wpłacone wadium zalicza się uczestnikowi przetargu, który przetarg wygrał na poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś pozostałym  uczestnikom  przetargu zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.  W przypadku uchylenia się zwycięzcy przetargu od zawarcia umowy wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wójt Gminy może odwołać niniejszy przetarg jedynie w przypadku uzasadnionej przyczyny, informując o tym odrębnym ogłoszeniem.

 

Działki dla młodych OK.jpeg
 

 

 Wójt Gminy Świerczów

    mgr Barbara Bednarz