||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Zarządzenie nr 0050/18/2020 Wójta Gminy Świerczów z dnia 19 lutego 2021roku w sprawie: ogłoszenia III ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiącej własność Gminy Świerczów.

ZARZĄDZENIE NR 0050/ 18 /2021

WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW

z dnia 19 lutego 2021 roku

 

 

W sprawie: ogłoszenia III ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiącej własność Gminy Świerczów.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) w związku z art. 25 ust. 1 i art. 38 ust. 1 oraz art. 40 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990) oraz Uchwały Nr XVI/177/2020 Rady Gminy Świerczów z dnia 18 czerwca 2020 r.

 

Wójt Gminy Świerczów zarządza się co następuje:

 

 § 1.1. Ogłaszam III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, będącą  własnością Gminy Świerczów.

 2. Ogłoszenie o III przetargu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 § 2.1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 2. Ogłoszenie o III przetargu do sprzedaży podać do publicznej wiadomości poprzez  umieszczenie ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej, stronach internetowych urzędu, prasie lokalnej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz sołectwie.

 

 Wójt Gminy Świerczów  
Barbara Bednarz      

 

 

 Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Nr 0050/18/2021 z dnia 19 lutego 2021 r.

 

 O G Ł O S Z E N I E

 

Wójt Gminy w Świerczowie na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990) oraz § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490)

 

o g ł a s z a III

przetarg ustny nieograniczony

 

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Świerczów podany do publicznej wiadomości dnia 5 sierpnia 2020 roku.

 

L.p.

Obręb

ewidencyjny,

miejscowość

Nr

działki

Pow.

(ha)

Księga

Wieczysta

Opis

nieruchomości:

przeznaczenie,

obciążenie

nieruchomości

Forma

oddania

Cena

nieruchomości

netto

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

5.

 

 

 6.

Świerczów

 

 

Świerczów

 

 

Świerczów

 

 

Świerczów

 

 

Świerczów

 

 

Świerczów

405/2

 

 

405/5

 

 

405/6

 

 

405/7

 

 

405/8

 

 

405/9

0.0900 ha

 

 

0.0900 ha

 

 

0.0900 ha

 

 

0.0900 ha

 

 

0.0900 ha

 

 

 0.0900 ha

 OP1U/000

 93219/6

 

OP1U/000

 93219/6

 

OP1U/000

 93219/6

 

OP1U/000

 93219/6

 

OP1U/000

 93219/6

 

OP1U/000

 93219/6

 Działki niezabudowane, z dostępem do

 drogi. W MPZP - 13.2 MN tereny

 zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

 dla działek nr 405/2 i 13.3 MN - tereny

 zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

 dla działek nr 405/5, 405/6, 405/7, 405/8,

 405/9. Nieruchomości bez obciążeń

 i zobowiązań.

Sprzedaż – przetarg

 nieograniczony

 

Sprzedaż - przetarg

 nieograniczony

 

Sprzedaż - przetarg

 nieograniczony

 

Sprzedaż - przetarg

 nieograniczony

 

Sprzedaż - przetarg

 nieograniczony

 

Sprzedaż - przetarg

 nieograniczony

28 018,00 zł

 

 

29 493,00 zł

 

 

29 493,00 zł

 

 

29 493,00 zł

 

 

29 493,00 zł

 

 

 26 544,00 zł

 

 

Przetarg odbędzie się w dniu 30.03.2021 r. o godz. 1000 - 1300 w siedzibie Urzędu Gminy Świerczów pokój nr 6 Ip. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej w terminie do dnia 26.03.2021 r. na konto 89 8890 1024 0016 1176 2003 0018 .

Postąpienie w przetargu to 1% ceny wywoławczej. Przetarg jest ważny, jeżeli chociaż jeden z uczestników przetargu zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej stawki wywoławczej.

Wylicytowana w przetargu cena płatna jest jednorazowo do dnia zawarcia aktu notarialnego.

Wpłacone wadium zalicza się uczestnikowi przetargu, który przetarg wygrał na poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom przetargu zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. W przypadku uchylenia się zwycięzcy przetargu od zawarcia umowy wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wójt Gminy może odwołać niniejszy przetarg jedynie w przypadku uzasadnionej przyczyny, informując o tym odrębnym ogłoszeniem.

 

Wójt Gminy Świerczów  
Barbara Bednarz