||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Promocja zadania grantowego pn."Stabrowska Ziemia bez odpadów".

ologowanie-1.jpeg
 

Projekt pn. „Stobrawska Ziemia bez odpadów” realizowany w ramach projektu grantowego pod nazwą Innowacyjne akcje edukacyjne i integracyjne, nr naboru 14/2019/G, ogłoszony przez Stowarzyszenie LGD Stobrawski Zielony Szlak jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Stowarzyszenie Sołectwo Fałkowice , z siedzibą w Fałkowicach 51, realizuje w ramach otrzymanego dofinansowania zadanie pn. „Stobrawska Ziemia bez odpadów” dzięki pomocy otrzymanej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: „Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

W ramach projektu zostanie zorganizowany cykl warsztatów  edukacyjno-artystycznych z udziałem seniorów, dzieci i młodzieży oraz przedstawicieli średniego pokolenia 50plus, podczas których zostanie stworzona kolorowanka z limerykami/wierszykami/o segregacji odpadów na obszarze LGD .

Realizacja projektu: 04.01. 2021 r. – 02.07.2021 r.

Cel zadania: edukacja i integracja, w szczególności osoby z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - seniorów, poprzez zainteresowanie ich tematyką ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem konieczności segregacji odpadów komunalnych i edukacji przyrodniczej w zakresie występowania Kani Rudej na terenie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego.

Planowane/przewidywane wyniki operacji/efekty:

Liczba operacji ukierunkowanych na innowacje  - 1.

Liczba osób uczestniczących w działaniach, akcjach, imprezach edukacyjnych lub integracyjnych – 25 osób.

Liczba osób uczestniczących w działaniach edukacyjno-informacyjnych, którzy uzyskali wiedzę z zakresu ochrony środowiska i zmiany klimatu – 25 osób.

Całkowita wartość projektu: 8 435,10 zł