||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

UCHWAŁY 2021 R

 • Uchwała Nr XXI/207/2021 Rady Gminy Świerczów z dnia 25 lutego 2021r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  PDFProjekt II  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXI/208/2021 Rady Gminy Świerczów z dnia 25 lutego 2021r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2021
  PDFProjekt II  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXI/209/2021 Rady Gminy Świerczów z dnia 25 lutego 2021r. w sprawie rozpatrzenia wniesionej petycji Alarm! STOP zabójczemu GMO – STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE!
  PDFProjekt II  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXI/210/2021 Rady Gminy Świerczów z dnia 25 lutego 2021r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w miejscowości Dąbrowa
  PDFProjekt II  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXI/211/2021 Rady Gminy Świerczów z dnia 25 lutego 2021r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świerczów
  PDFProjekt II  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXI/212/2021 Rady Gminy Świerczów z dnia 25 lutego 2021r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Namysłowie na lata 2021 – 2023
  PDFProjekt II  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXI/213/2021 Rady Gminy Świerczów z dnia 25 lutego 2021r. w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Świerczowie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane
  PDFProjekt II  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXI/214/2021 Rady Gminy Świerczów z dnia 25 lutego 2021r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego
  PDFProjekt II  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXI/215/2021 Rady Gminy Świerczów z dnia 25 lutego 2021r. w sprawie określenia zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych
  PDFProjekt II  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXI/216/2021 Rady Gminy Świerczów z dnia 25 lutego 2021r. w sprawie określenia zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla sołtysów
  PDFProjekt II  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXI/217/2021 Rady Gminy Świerczów z dnia 25 lutego 2021r. w sprawie zmiany składu osobowego stałej Komisji Rolnictwa i Infrastruktury Rady Gminy Świerczów
  PDFProjekt II  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXI/218/2021 Rady Gminy Świerczów z dnia 25 lutego 2021r. w sprawie zmiany składu osobowego stałej Komisji Społecznej Rady Gminy Świerczów
  PDFProjekt II  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXI/219/2021 Rady Gminy Świerczów z dnia 25 lutego 2021r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19
  PDFProjekt II  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXII/220/2021 Rady Gminy Świerczów z dnia 25 marca 2021r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
  PDFProjekt  II  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXII/221/2021 Rady Gminy Świerczów z dnia 25 marca 2021r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2021 r.,
  PDFProjekt  II  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXII/222/2021 Rady Gminy Świerczów z dnia 25 marca 2021r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,
  PDFProjekt  II  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXII/223/2021 Rady Gminy Świerczów z dnia 25 marca 2021r. w sprawie rozpatrzenia wniesionej petycji w sprawie wydania opinii  ws przeprowadzenia BEZPOŚREDNIEGO (podstawa: art.4 pkt.2 Konstytucji) Referendum Ludowego (nie mylić z obwarowanym prawnie w Kodeksie Wyborczym referendum konstytucyjnym) w celu dokonania przez obywateli polskich akceptacji jako Aktów Woli Narodu: Nowego Kodeksu Wyborczego oraz Nowego Ustroju Prezydencko-Ludowego dla Polski,
  PDFProjekt  II  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXII/224/2021 Rady Gminy Świerczów z dnia 25 marca 2021r. w sprawie rozpatrzenia wniesionej petycji  w sprawie poparcia Rządu Tymczasowego Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego,
  PDFProjekt  II  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXII/225/2021 Rady Gminy Świerczów z dnia 25 marca 2021r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu Gminy Świerczów nieruchomości gruntowej zabudowanej we wsi Starościn.
  PDFProjekt  II  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXII/226/2021 Rady Gminy Świerczów z dnia 25 marca 2021r. w sprawie określenia zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla sołtysów
  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXII/227/2021 Rady Gminy Świerczów z dnia 25 marca 2021r. w sprawie określenia zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych
  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXII/228/2021 Rady Gminy Świerczów z dnia 29 marca 2021r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Świerczowie,
  PDFProjekt  II  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXIII/229/2021 Rady Gminy Świerczów z dnia 29 kwietnia 2021r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXIII/230/2021 Rady Gminy Świerczów z dnia 29 kwietnia 2021r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2021 r.
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXIII/231/2021 Rady Gminy Świerczów z dnia 29 kwietnia 2021r. w sprawie zapewnienia przez Urząd Gminy w Świerczowie wspólnej obsługi finansowej, administracyjnej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Świerczów zaliczanych do sektora finansów publicznych
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXIII/232/2021 Rady Gminy Świerczów z dnia 29 kwietnia 2021r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świerczów dla wybranych terenów w obrębach geodezyjnych Bąkowice, Biestrzykowice, Dąbrowa, Grodziec, Miodary, Starościn, Świerczów i Zbica.
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXIII/233/2021 Rady Gminy Świerczów z dnia 29 kwietnia 2021r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świerczów dla wybranych terenów w obrębach geodezyjnych Bąkowice, Bielice, Biestrzykowice, Dąbrowa, Gola, Grodziec, Miejsce, Miodary, Osiek Duży, Pieczyska, Starościn, Świerczów i Zbica.
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXIII/234/2021 Rady Gminy Świerczów z dnia 29 kwietnia 2021r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków przyznawania jednorazowego stypendium Wójta Gminy Świerczów
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXIII/235/2021 Rady Gminy Świerczów z dnia 29 kwietnia 2021r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązującego wymiaru godzin zajęć nauczyciela pełniącego funkcję dyrektora szkoły i zespołu szkolno-przedszkolnego
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXIV/236/2021 Rady Gminy Świerczów z dnia 24 czerwca 2021r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Świerczów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXIV/237/2021 Rady Gminy Świerczów z dnia 24 czerwca 2021r. w sprawie zatwierdzenia bilansu skonsolidowanego Gminy Świerczów za 2020 rok
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXIV/238/2021 Rady Gminy Świerczów z dnia 24 czerwca 2021r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Świerczów wotum zaufania
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXIV/239/2021 Rady Gminy Świerczów z dnia 24 czerwca 2021r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Świerczów absolutorium za 2020 rok
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXIV/240/2021 Rady Gminy Świerczów z dnia 24 czerwca 2021r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXIV/241/2021 Rady Gminy Świerczów z dnia 24 czerwca 2021r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2021 r.
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXIV/242/2021 Rady Gminy Świerczów z dnia 24 czerwca 2021r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na udziałach Gminy Świerczów posiadanych w Spółce Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych "EKOWOD" Sp. z o.o z siedzibą w Namysłowie
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXIV/243/2021 Rady Gminy Świerczów z dnia 24 czerwca 2021r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Świerczów
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXIV/244/2021 Rady Gminy Świerczów z dnia 24 czerwca 2021r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i warunki wypłacania nagród nauczycielom
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXIV/245/2021 Rady Gminy Świerczów z dnia 24 czerwca 2021r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Świerczów na rok szkolny 2021/2022
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXIV/246/2021 Rady Gminy Świerczów z dnia 24 czerwca 2021r. W sprawie zgłoszenia kandydata na stanowisko członka etatowego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXV/247/2021 Rady Gminy Świerczów z dnia 30 września 2021r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
  PDFProjekt  II PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXV/248/2021 Rady Gminy Świerczów z dnia 30 września 2021r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2021 r.,
  PDFProjekt  II PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXV/249/2021 Rady Gminy Świerczów z dnia 30 września 2021r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Opolskiemu,
  PDFProjekt  II PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXV/250/2021 Rady Gminy Świerczów z dnia 30 września 2021r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Namysłowskiemu,
  PDFProjekt  II PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXV/251/2021 Rady Gminy Świerczów z dnia 30 września 2021r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso,
  PDFProjekt  II PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXV/252/2021 Rady Gminy Świerczów z dnia 30 września 2021r. w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Gminy Świerczów" - Panu Zdzisławowi Sitkowi,
  PDFProjekt  II PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXV/253/2021 Rady Gminy Świerczów z dnia 30 września 2021r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania osobom zamieszkałym na terenie Gminy Świerczów jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia ich dziecka,
  PDFProjekt  II PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXV/254/2021 Rady Gminy Świerczów z dnia 30 września 2021r. w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i warunki wypłacania nagród nauczycielom,
  PDFProjekt  II PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXV/255/2021 Rady Gminy Świerczów z dnia 30 września 2021r. w sprawie zarządzenia wyborów przedterminowych Sołtysa Sołectwa Biestrzykowice,
  PDFProjekt  II PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXV/256/2021 Rady Gminy Świerczów z dnia 30 września 2021r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego,
  PDFProjekt  II PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXV/257/2021 Rady Gminy Świerczów z dnia 30 września 2021r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego,
  PDFProjekt  II PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXV/258/2021 Rady Gminy Świerczów z dnia 30 września 2021r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na części nieruchomości działka nr 48 obręb Dąbrowa stanowiącej własność Gminy Świerczów,
  PDFProjekt  II PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXV/259/2021 Rady Gminy Świerczów z dnia 30 września 2021r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Biestrzykowice, na którą składa się działka nr 90/4 w formie bezprzetargowej stanowiącej własność Gminy Świerczów,
  PDFProjekt  II PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXV/260/2021 Rady Gminy Świerczów z dnia 30 września 2021r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu pod pojemniki na używaną odzież   na okres dłuższy niż 3 lata stanowiącą własność Gminy Świerczów,
  PDFProjekt  II PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXV/261/2021 Rady Gminy Świerczów z dnia 30 września 2021r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Świerczów na lata 2021-2026,
  PDFProjekt  II PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXV/262/2021 Rady Gminy Świerczów z dnia 30 września 2021r. w sprawie uchwalenia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Świerczów
  PDFProjekt  II PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXV/263/2021 Rady Gminy Świerczów z dnia 30 września 2021r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XI/85/2019 Rady Gminy Świerczów z dnia 26 września 2019r. w sprawie uchwalenia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Świerczów
    II PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXV/264/2021 Rady Gminy Świerczów z dnia 30 września 2021r. w sprawie zarządzenia wyborów przedterminowych uzupełniających do Rady Sołeckiej Sołectwa Biestrzykowice
    II PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXVI/265/2021 Rady Gminy Świerczów z dnia 28 października 2021r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXVI/266/2021 Rady Gminy Świerczów z dnia 28 października 2021r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXVI/267/2021 Rady Gminy Świerczów z dnia 28 października 2021r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2021 r.
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXVI/268/2021 Rady Gminy Świerczów z dnia 28 października 2021r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/232/2021 Gminy Świerczów z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świerczów dla wybranych terenów w obrębach geodezyjnych Bąkowice, Biestrzykowice, Dąbrowa, Grodziec, Miodary, Starościn, Świerczów i Zbica.
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXVI/269/2021 Rady Gminy Świerczów z dnia 28 października 2021r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/233/2021 Gminy Świerczów z dnia 29 kwietnia 2021 r.  
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXVII/270/2021 Rady Gminy Świerczów z dnia 25 listopada 2021r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  PDFProjekt   ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXVII/271/2021 Rady Gminy Świerczów z dnia 25 listopada 2021r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,
  PDFProjekt   ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXVII/272/2021 Rady Gminy Świerczów z dnia 25 listopada 2021r. w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na 2022 r.,
  PDFProjekt   || PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXVII/273/2021 Rady Gminy Świerczów z dnia 25 listopada 2021r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych,
  PDFProjekt   ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXVII/274/2021 Rady Gminy Świerczów z dnia 25 listopada 2021r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
  PDFProjekt   ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXVII/275/2021 Rady Gminy Świerczów z dnia 25 listopada 2021r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2021 r.,
  PDFProjekt   ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXVII/276/2021 Rady Gminy Świerczów z dnia 25 listopada 2021r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/131/2020 Rady Gminy Świerczów z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych obowiązujących na terenie Gminy Świerczów,
  PDFProjekt   ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXVII/277/2021 Rady Gminy Świerczów z dnia 25 listopada 2021r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych publicznych,
  PDFProjekt   ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXVII/278/2021 Rady Gminy Świerczów z dnia 25 listopada 2021r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na części nieruchomości działek nr 50 oraz 222/3 obręb Świerczów stanowiącej własność Gminy Świerczów,
  PDFProjekt   ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXVII/279/2021 Rady Gminy Świerczów z dnia 25 listopada 2021r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na części nieruchomości działek nr 500/5, 550/1, 428/1 oraz 529/2 obręb Świerczów,  działki nr 159/23 obręb Bąkowice, działki nr 439 obręb Miejsce, działek nr 83, 140, 778, 237, oraz 391 obręb Dąbrowa oraz działek nr 415, 404, 418 obręb Starościn, stanowiące własność Gminy Świerczów,
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXVII/280/2021 Rady Gminy Świerczów z dnia 25 listopada 2021r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Świerczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022”,
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXVII/281/2021 Rady Gminy Świerczów z dnia 25 listopada 2021r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Świerczów na lata 2021-2030” oraz trybu konsultacji społecznych,
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXVII/282/2021 Rady Gminy Świerczów z dnia 25 listopada 2021r. w sprawie zmiany szczegółowych zasad udzielania osobom zamieszkałym na terenie Gminy Świerczów jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia ich dziecka,
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXVII/283/2021 Rady Gminy Świerczów z dnia 25 listopada 2021r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/232/2021 Rady Gminy Świerczów z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świerczów dla wybranych terenów w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świerczów dla wybranych terenów w obrębach geodezyjnych Bąkowice, Biestrzykowice, Dąbrowa, Grodziec, Miodary, Starościn, Świerczów i Zbica,
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXVII/..../2021 Rady Gminy Świerczów z dnia 25 listopada 2021r. w sprawie zmiany określenia zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych,
  PDFProjekt  || 
 • Uchwała Nr XXVII/284/2021 Rady Gminy Świerczów z dnia 25 listopada 2021r. w sprawie zmiany określenia zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla sołtysów,
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXVII/285/2021 Rady Gminy Świerczów z dnia 25 listopada 2021r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Świerczów
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXVII/286/2021 Rady Gminy Świerczów z dnia 25 listopada 2021r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Namysłowskiemu
  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXVIII/287/2021 Rady Gminy Świerczów z dnia 30 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,
  PDFProjekt  II  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXVIII/288/2021 Rady Gminy Świerczów z dnia 30 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rok,
  PDFProjekt  II  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXVIII/289/2021 Rady Gminy Świerczów z dnia 30 grudnia 2021r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
  PDFProjekt  II  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXVIII/290/2021 Rady Gminy Świerczów z dnia 30 grudnia 2021r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2021 r.,
  PDFProjekt  II  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXVIII/291/2021 Rady Gminy Świerczów z dnia 30 grudnia 2021r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi  z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  PDFProjekt  II  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXVIII/292/2021 Rady Gminy Świerczów z dnia 30 grudnia 2021r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Namysłów w sprawie zasad finansowania w 2022 roku opieki zapewnianej w żłobkach dzieciom z terenu Gminy Świerczów,
  PDFProjekt  II  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXVIII/293/2021 Rady Gminy Świerczów z dnia 30 grudnia 2021r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Świerczów,
  PDFProjekt  II  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXVIII/294/2021 Rady Gminy Świerczów z dnia 30 grudnia 2021r. w sprawie wyrażenia opinii na temat udziału Gminy Świerczów w opracowaniu Lokalnej Strategii Rozwoju i współpracy z tym Stowarzyszeniem w kolejnym okresie programowania w latach 2023 – 2027,
  PDFProjekt  II  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXVIII/295/2021 Rady Gminy Świerczów z dnia 30 grudnia 2021r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022,
  PDFProjekt  II  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXVIII/296/2021 Rady Gminy Świerczów z dnia 30 grudnia 2021r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/102/2019 Rady Gminy Świerczów z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na zamieszkałych nieruchomościach oraz ustalenia wysokości tej opłaty,
  PDFProjekt  II  PDFUchwała

PDFUchwała nr 3/5/2022 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 19 stycznia 2022r. orzekająca nieważność uchwały

 • Uchwała Nr XXVIII/297/2021 Rady Gminy Świerczów z dnia 30 grudnia 2021r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso,
  PDFProjekt  II  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXVIII/298/2021 Rady Gminy Świerczów z dnia 30 grudnia 2021r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na części nieruchomości działki nr 206 obręb Miejsce, działek nr 48 oraz 141 obręb Dąbrowa oraz działek nr 409 obręb Starościn, stanowiące własność Gminy Świerczów,
  PDFProjekt  II  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXVIII/299/2021 Rady Gminy Świerczów z dnia 30 grudnia 2021r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Świerczów na rok 2022,
  PDFProjekt  II  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXVIII/300/2021 Rady Gminy Świerczów z dnia 30 grudnia 2021r. w sprawie przedłożenia przez komisje Rady Gminy planów pracy na 2022 rok.
  PDFProjekt  II  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXVIII/301/2021 Rady Gminy Świerczów z dnia 30 grudnia 2021r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Namysłowskiemu
  PDFProjekt  II  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXVIII/302/2021 Rady Gminy Świerczów z dnia 30 grudnia 2021r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/232/2021 Rady Gminy Świerczów z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świerczów dla wybranych terenów w obrębach geodezyjnych Bąkowice, Biestrzykowice, Dąbrowa, Grodziec, Miodary, Starościn, Świerczów i Zbica.
  PDFUchwała