||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości podatkowej w Urzędzie Gminy Świerczów

 

Wójt Gminy Świerczów ogłasza nabór na stanowisko

ds. księgowości podatkowej w Urzędzie Gminy Świerczów

 

Ilość etatów: 1 w wymiarze 1 etatu.

Data rozpoczęcia pracy: 1 kwietnia 2021 r.

 

 • Wymagania w stosunku do kandydatów:

 

1. Wymagania niezbędne:

 1. posiadanie obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego mają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium RP;
 2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. nieposzlakowana opinia;
 5. posiadanie co najmniej wykształcenia średniego;
 6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.

 

Uwaga: Kandydaci, którzy nie spełniają wszystkich niezbędnych wymagań nie zostaną dopuszczeni do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe kandydata:

 1. odporność na stres, kreatywność, zaangażowanie, odpowiedzialność, dyspozycyjność, samodzielność – własna inicjatywa i obowiązkowość, sumienność, rzetelność, komunikatywność, systematyczność, obiektywizm, wysoka kultura osobista, umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy własnej, umiejętność pracy
  w zespole, umiejętność pracy pod presją czasu;
 2. umiejętność logicznego i analitycznego myślenia, selekcji informacji i wyciągania wniosków;
 3. umiejętność obsługi urządzeń biurowych, w tym znajomość obsługi komputera
  wobszarze środowiska Windows oraz pracy z programami z pakietu MS Office;
 4. gotowość do podnoszenia kwalifikacji i zdobywania nowych umiejętności;
 5. znajomość oraz umiejętność właściwej interpretacji i stosowania odpowiednich przepisów prawa, dotyczących wykonywania zadań na stanowisku ds. księgowości podatkowej w szczególności wynikających z zakresu: ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy Ordynacja podatkowa, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatku leśnym,  ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o pracownikach samorządowych;
 6. mile widziane opinie i referencje z poprzednich miejsc pracy;
 7. dokumenty potwierdzające dodatkowe umiejętności lub wykształcenie.

 

 

II. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. miejsce świadczenia pracy – Urząd Gminy Świerczów;
 2. zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę;
 3. praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca bezpośredniego oraz telefonicznego kontaktu z osobami fizycznymi, podmiotami zewnętrznymi i instytucjami.

 

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. prowadzenie rachunkowości zobowiązań pieniężnych podatków i opłat,
 2. dokonywanie analizy stanu zaległości, w tym podejmowanie czynności informacyjnych wobec zobowiązanych, bieżące i terminowe wystawianie upomnień dla zalegających
  w zobowiązaniach oraz kierowanie tytułów wykonawczych do egzekucji,
 3. prowadzenie ewidencji i aktualizacji tytułów wykonawczych,
 4. współpraca z komornikami oraz innymi organami w sprawie windykacji należności,
 5. dokonywanie rozliczeń sołtysów z inkasa zobowiązań pieniężnych,
 6. miesięczne uzgadnianie sald i prowadzenie inwentaryzacji kont,
 7. uzgadnianie miesięcznych wpływów podatkowych zaewidencjonowanych w ewidencji szczegółowej z ewidencją analityczną i syntetyczną,
 8. sporządzanie i wysyłanie postanowień o zarachowaniu,
 9. terminowe dokonywanie zwrotów nadpłat powstałych na kontach podatkowych,
 10. sporządzanie sprawozdań z zakresu prowadzonych spraw zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 11. wydawanie zaświadczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 12. przyjmowanie i rejestrowanie wniosków wraz ze stosownymi dokumentami (fakturami) składanymi przez producentów rolnych o zwrot podatku akcyzowego zawartego
  w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
 13. sporządzanie decyzji ustalających zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na podstawie zarejestrowanych wniosków,
 14. obsługa interesantów w zakresie wykonywanych obowiązków.

 

IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. list motywacyjny;
 2. życiorys z opisem dotychczasowej pracy zawodowej (CV);
 3. kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających zatrudnienie;
 4. kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;
 5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach lub posiadanych uprawnieniach;
 6. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (zał. Nr 1
  do ogłoszenia);
 7. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu
  z pełni praw publicznych (zał. Nr 2 do ogłoszenia);
 8. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonanie zadań na stanowisku
  ds. księgowości podatkowej (zał. Nr 3 do ogłoszenia);
 9. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (zał. Nr 4 do ogłoszenia);
 10. oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii (zał. Nr 5 do ogłoszenia);
 11. oświadczenie o zapoznaniu się z „Informacją dla osób ubiegających się o zatrudnienie
  na stanowisku ds. księgowości podatkowej w Urzędzie Gminy Świerczów dotyczącą przetwarzania danych osobowych”* (zał. Nr 6 do ogłoszenia);
 12. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych
  w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zał.
  Nr 7 do ogłoszenia);
 13. kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku osób niepełnosprawnych, które chcą skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282).

 

*Informacja dla osób ubiegających się o zatrudnienie w Urzędzie Gminy Świerczów dotyczącą przetwarzania danych osobowych:

 

Zgodnie z art. 13 RODO informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Urząd Gminy Świerczów, ul. Brzeska 48, 46-112 Świerczów, REGON: 000543829, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Wójt Gminy Świerczów.
 1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym kontakt możliwy jest pod numerem tel.: 887 818 800 lub poprzez e-mail:
 2. Dane osobowe (oraz dane do kontaktu - o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego przez Urząd Gminy Świerczów na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 3. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. Odbiorcą danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych,
  tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.
 5. Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3 nie dłuższy niż do 30.04.2021 r. oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Urząd Gminy Świerczów. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.
 8. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy przez Urząd Gminy Świerczów.

Uwaga: Po zakończeniu procedury naboru dokumenty aplikacyjne kandydatów będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną dla organów Gminy.

 

V. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

 

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

Oferty należy składać w terminie do dnia 26.02.2021 r. do godz. 12:00.

Oferty mogą być złożone:

- osobiście w zamkniętej kopercie w Urzędzie Gminy Świerczów – Sekretariat pok. nr 2,

- przesłane pocztą na adres: Urząd Gminy w Świerczowie; 46-112 Świerczów; ul. Brzeska 48, z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko ds. księgowości podatkowej w Urzędzie Gminy Świerczów”.

 

VII. Kandydaci, którzy złożą wymagane dokumenty przechodzą do następnego etapu naboru,

którym jest rozmowa kwalifikacyjna.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Gminy po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

VIII. Przewidywany termin rozpatrywania ofert:

Oferty pod względem formalnym zostaną rozpatrzone w ciągu 3 dni od upływu terminu
na złożenie ofert. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni o miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem.

Lista osób zakwalifikowanych zostanie ogłoszona na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy

Świerczów: www.bip.swierczow.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

 

IX. Ogłoszenie o wynikach postępowania rekrutacyjnego:

Informacja o wynikach naboru zostanie upubliczniona w ciągu 14 dni od zakończenia procedury naboru na tablicy informacyjnej urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Wójt Gminy    
Barbara Bednarz

PDFZarządzenie nr 0050/14/2021 Wójta Gminy Świerczów z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości podatkowej w Urzędzie Gminy Świerczów
 

Załączniki:

DOCXZałącznik nr 1.docx
DOCXZałącznik nr 2.docx
DOCXZałącznik nr 3.docx
DOCXZałącznik nr 4.docx
DOCXZałącznik nr 5.docx
DOCXZałącznik nr 6.docx
DOCXZałącznik nr 7.docx