||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

Zarządzenie Nr 0050/9/2021 Wójta Gminy Świerczów z dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie powołania komisji do rozstrzygania ofert na wykonanie zadań publicznych w roku 2021 przez organizacje pozarządowe

ZARZĄDZENIE Nr 0050/9/2021

WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW

z dnia 3 lutego 2021 r.  

w sprawie powołania komisji do rozstrzygania ofert na wykonanie zadań publicznych
w roku 2021 przez organizacje pozarządowe

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.1),  w związku z § 12 Programu współpracy Gminy Świerczów z  organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021, uchwalonego Uchwałą Nr XVIII/193/2020 Rady Gminy Świerczów z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Świerczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021, zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuje się komisję do rozstrzygania ofert na wykonanie zadań publicznych w roku 2021, przez organizacje pozarządowe w składzie:

  1. Iwona Wilczyńska – Przewodniczący
  2. Michał Hnat – członek Przedstawiciel organu wykonawczego
  3. Mateusz Bieniek – członek Przedstawiciel organu wykonawczego

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w BIP, na stronie internetowej Gminy oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

 

 

WÓJT GMINY ŚWIERCZÓW

 mgr Barbara Bednarz     

 

 


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 1378.