||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Regulamin

REGULAMIN PÓŁKOLONII

Opiekunowie na półkoloniach dokładają wszelkich starań, by stworzyć dzieciom jak najlepsze warunki do wypoczynku, umożliwić im aktywne uczestnictwo w życiu grupy oraz zorganizować czas wolny w sposób przyjemny i pożyteczny.

Uczestnicy półkolonii przebywają pod opieką wychowawców od godz. 7.30 do godz.14.30.

Organizator zapewnia dowóz i odwóz dzieci na półkolonię w godzinach określonych w „Planie dowozów i odwozów”.

Rodzice są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka nie objętego dowozem - do placówki i z powrotem. W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu rodzice są zobowiązani napisać oświadczenie.

Uczestnicy półkolonii mają prawo do:

 • spokojnego wypoczynku,
 • uczestniczenia we wszystkich zajęciach organizowanych podczas półkolonii,
 • korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętów niezbędnych do realizacji programu półkolonii,
 • wnoszenia próśb i skarg oraz propozycji zmian w programie półkolonii.

 

Uczestnicy mają obowiązek:

 • bezwzględnie podporządkować się poleceniom wychowawców,
 • przestrzegać ramowego harmonogramu dnia,
 • brać udział w realizacji programu półkolonii,
 • zachować higienę osobistą, schludny wygląd i czystość,
 • szanować mienie, pomoce dydaktyczne (za szkody wyrządzone przez dziecko, materialnie odpowiedzialni są rodzice lub opiekunowie),
 • kulturalnie zachowywać się podczas spożywania posiłków,
 • przestrzegać zasad poruszania się po drogach,
 • uczestnik półkolonii zobowiązany jest do posiadania ubrań stosownych do zabaw plenerowych, aktywności na dworze oraz w pomieszczeniu, adekwatnych do warunków atmosferycznych, mieć strój sportowy oraz obuwie zmienne sportowe.

Samowolne oddalenie się od opiekunów, niesubordynacja, niezdyscyplinowanie, niewykonywanie poleceń wychowawców, nieprzestrzeganie regulaminu będzie karane upomnieniem, naganą, a w ostateczności wykluczeniem uczestnika z udziału w półkolonii.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania organizacji półkolonii w przypadku:

 • niewystarczającej liczby uczestników,
 • sytuacji niezależnych od organizatorów, działań siły wyższej np. braku dostawy energii elektrycznej.

Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione przez uczestników podczas półkolonii oraz za zniszczenia rzeczy należących do dzieci, a dokonanych przez innych uczestników. Zachęcamy do tego, aby nie przynosić na półkolonie cennych urządzeń, np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy, muzyki, itp. niekoniecznych do udziału w zajęciach.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PÓŁKOLONII ZAWIERAJĄCY ZASADY BEZPIECZEŃSTWA UWZGLĘDNIAJĄCE STAN ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO

§ 1

ZASADY OGÓLNE

Uczestnikami półkolonii mogą być uczniowie klas I-IV szkoły podstawowej.

Rodzic/prawny opiekun  jest zobowiązany do przedłożenia organizatorowi karty kwalifikacyjnej uczestnika turnusu, której wzór określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży

Rodzic/prawny opiekun wyraża pisemną zgodę na udział dziecka w półkolonii, w terminie przed rozpoczęciem turnusu – załącznik nr 1 do regulaminu.

Rodzic/prawny opiekun podpisuje oświadczenie o stanie zdrowia dziecka – oddzielne na każdy dzień pobytu dziecka na półkolonii – załącznik nr 2 do regulaminu

Jeżeli dziecko choruje na chorobę przewlekłą, mogącą narazić je na cięższy przebieg zakażenia, rodzic/prawny opiekun, ma obowiązek poinformować organizatora o tym fakcie na etapie zgłaszania udziału w wypoczynku w karcie kwalifikacyjnej uczestnika turnusu wypoczynku. W przypadku występowania u uczestnika chorób przewlekłych konieczne jest dostarczenie opinii lekarskiej o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w wypoczynku.

Rodzic/prawny opiekun przedkłada oświadczenie o wyrażeniu zgody na wezwanie przez organizatora karetki pogotowia ratunkowego w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia dziecka - załącznik nr 1 do regulaminu.

§ 2

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Informację o zasadach ochrony i przetwarzaniu danych osobowych, przekazywanych na potrzeby organizacji półkolonii określa załącznik nr 1 regulaminu.

Rodzic/ prawny opiekun podpisuje oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o ochronie danych osobowych – załącznik nr 1 do regulaminu.

§ 3

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

Osoby odprowadzające dziecko na zbiórkę lub do obiektu są zdrowe, nie mają objawów infekcji lub choroby zakaźnej, nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych w okresie 14 dni przed rozpoczęciem wypoczynku.

Rodzice/prawni opiekunowie udostępniają organizatorowi i kierownikowi wypoczynku numer telefonu lub inny kontakt zapewniający szybką komunikację.

Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązują się do niezwłocznego odbioru dziecka z wypoczynku w przypadku wystąpienia u ich dziecka niepokojących objawów choroby (podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności).

Rodzic/prawny opiekun obowiązany jest  zaopatrzyć uczestnika wypoczynku w indywidualne osłony nosa i ust do użycia podczas pobytu na półkoloniach.

Uczestnik półkolonii  nie zamieszkiwał z osobą przebywającą na kwarantannie i nie miał kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 14 dni przez rozpoczęciem wypoczynku, co stwierdza się na podstawie oświadczenia rodziców dziecka, prawnych opiekunów lub pełnoletniego uczestnika wypoczynku – załącznik nr 1 do regulaminu.

Uczestnicy półkolonii są przygotowani przez rodziców (szkolenie dzieci przeprowadzone będzie również przez personel półkolonii przed rozpoczęciem zajęć w 1 dzień turnusu) do stosowania się do wytycznych i regulaminów uczestnictwa, związanych z zachowaniem dystansu społecznego (co najmniej 1,5 m) oraz przestrzeganiem wzmożonych zasad higieny. Należy przestrzec uczestników wypoczynku przed dotykaniem dłońmi okolic twarzy zwłaszcza ust, nosa i oczu, dbanie o odporność, kondycję fizyczną, racjonalne odżywianie).

Osoby zatrudnione podczas wypoczynku będą wyposażone w indywidualne środki ochrony osobistej, a także uczestników, jeżeli rodzice tego nie zapewnili.

Organizator wypoczynku, na wypadek wystąpienia okoliczności zaostrzenia ryzyka, ma na wyposażeniu również dodatkowe środki w postaci nieprzemakalnych fartuchów z długim rękawem, przyłbic.

Opiekun grupy półkolonijnej lub inna osoba wyznaczona przez organizatora dokonuje pomiaru temperatury uczestnikom wypoczynku.

Osoba wyznaczona przez organizatora dokonuje pomiaru temperatury personelu półkolonii.

Osoby, u których stwierdzono podwyższoną temperaturę ciała nie mogą podjąć pracy, a uczestnika półkolonii niezwłocznie odbiera rodzic/prawny opiekun, do tego momentu uczestnik półkolonii pozostaje w izolacji od pozostałych członków grupy.

§ 4

WYŻYWIENIE

Wyżywienie będzie odbywać się poza salą zabaw dla dzieci w miejscu, w którym stosowane są wytyczne dla gastronomii.

Drugie śniadanie i podwieczorek będzie w formie gotowych produktów, podawane w opakowaniach jednorazowych oraz przy użyciu sztućców jednorazowych. 

§ 5

INNE POSTANOWIENIA

Organizator zapewnia sprzęt i środki niezbędne do zachowania czystości.

Organizator stale monitoruje prace porządkowe na terenie miejsca wypoczynku.

Organizator dba o przestrzeganie wytycznych GIS dla funkcjonowania sali zabaw w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce. 

 

 

§ 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Dla obszarów nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się akty prawne wyższego rzędu, w szczególności: mające zastosowanie w okresie stanu epidemicznego na terenie Polski, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży, wytyczne GIS, MZ i MEN dla organizatorów wypoczynku dzieci
i młodzieży, które są dostępne na stronie https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-polkolonie-w-szkole

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu.

Rodzic/prawny opiekun podpisuje oświadczenie, że zapoznał się i akceptuje  treść regulaminu – załącznik nr 1 do regulaminu.

Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie internetowej organizatora.

 

Data sporządzenia: 31 grudnia 2020 r.

PDFRegulamin Półkolonii.pdf