||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pn. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Świerczów”

Świerczów, 29.12.2020 r.

RIM.271.04.2020.MH

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

            Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) Wójt Gminy Świerczów zawiadamia, że w prowadzonym postępowaniu pn. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Świerczów” jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:

 

Ofertę nr 2

 

Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych

„EKOWOD” Sp. z o.o.

ul. Mariańska 2

46-100 Namysłów

 

Wybrana oferta przy zastosowaniu kryterium „cena - 60%” i kryterium „pojazdy z normą minimum euro 5 - 40%” otrzymała maksymalną liczbę punktów, tj. 100 pkt. spełniając wszystkie wymogi SIWZ.

 

Cena: 540 216,00 zł (słownie złotych: pięćset czterdzieści złotych dwieście szesnaście złotych 00/100).

 

Ponadto zostały złożone następujące oferty:

 

Oferta nr 1

 

Wywóz Nieczystości

oraz Przewóz Ładunków

Wiesław Strach

ul. Bór 169

42-202 Częstochowa

 

 

Kryterium cena – otrzymana ilość punktów  59,73

Kryterium „pojazdy z normą minimum euro 5 – otrzymana ilość punktów 40

Suma: 99,73 pkt

 

Wykonawcy wykluczeni – brak

Oferty odrzucone – brak

 

Wójt Gminy Świerczów
  Barbara Bednarz