||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO pn.: „Budowa antresoli w Gminnym Ośrodku Kultury w Świerczowie”

   Świerczów, 23.12.2020 r.

 

RIM.271.06.2020.MH

 

 

UNIEWAŻNIENIE

POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO 

 

            Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 763914-N-2020 z dnia 08.12.2020 r., dot. zadania pn.: „Budowa antresoli w Gminnym Ośrodku Kultury w Świerczowie”

           

UZASADNIENIE

 

            W powyższym postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta – Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającemu wykluczeniu(...)”.

Tadeusz Bezwerchny                         
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kulturyw Świerczowie