||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

Budowa drogi w Biestrzykowicach zakończona

FDS_2020.jpeg

W dniu 23 listopada 2020 r. dokonano odbioru końcowego zadania inwestycyjnego obejmującego przebudowę drogi gminnej Nr 101713 O ul. Ludowa w miejscowości Biestrzykowice. Celem inwestycji była poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa na tej drodze. Długość przebudowanego odcinka wynosi 840 mb, poszerzono jezdnię do szerokości 5,00 mb, również wykonano po obu stronach jezdni utwardzone pobocza w masie bitumicznej o szerokości po 0,40 m, a za poboczem utwardzonym wykonano pobocze gruntowe o szerokości 0,50 m, co poprawiło zdecydowanie bezpieczeństwo pieszych na tej drodze. Ponadto poddano konserwacji rowy.

IMG_5621.jpeg

IMG_5609.jpeg

IMG_5602.jpeg

1 strona - 2.jpeg

1 strona - 1.jpeg

Realizacja zadania była możliwa dzięki pozyskanemu dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Wartość inwestycji wyniosła 530 053,41 zł brutto, z czego 373 473,38 zł stanowiło dofinansowanie (tj. 70% wartości zadania). Pozostałe koszty prac inwestycyjnych w wysokości 156 580,03 zł zostały pokryte z budżetu gminy.

Inwestycja zrealizowana została przez firmę VIANKO Sp. z o.o. z siedzibą w Zawadzkiem wybraną w przeprowadzonego przetargu nieograniczonego, które złożyło najkorzystniejszą ofertę pod względem ceny w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Kolejnym etapem prac na przedmiotowej drodze będzie zamontowanie progów zwalniających, na które sołectwo przeznaczyło z Funduszu Sołeckiego kwotę 10 000 zł.