||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Zapytanie cenowe o wartości nie przekraczającej 30 000 euro, pn.:Przewozy osób z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych z terenu gminy Świerczów z miejscowości: Grodziec, Gola, Bąkowice, Bielice, Bąkowice, Gola do Świerczowa oraz powrót..."

Załącznik Nr 3

Do Regulaminu udzielania zamówień publicznych
o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000 euro netto

w Urzędzie Gminy w Świerczowie

 

Świerczów, dnia 23.12.2020 r.

 

RIM.7021.97.2020

 

 

Zapytanie cenowe o wartości nie przekraczającej 30 000 euro.

l. Zapytanie cenowe:

l.1. Zamawiający – Gmina Świerczów ul. Brzeska 48, 46-112 Świerczów, reprezentowana przez Panią Barbarę Bednarz - Wójta Gminy Świerczów, zaprasza do złożenia oferty na: Przewozy osób z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych z terenu gminy Świerczów z miejscowości: Grodziec, Gola, Bąkowice, Bielice, Bąkowice, Gola do Świerczowa oraz powrót ze Świerczowa do miejscowości: Gola, Bąkowice, Bielice, Bąkowice, Gola, Grodziec” .

 

l.2. Przedmiot zamówienia :  Przewozy osób z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych z terenu gminy Świerczów z miejscowości: Grodziec, Gola, Bąkowice, Bielice, Bąkowice, Gola do Świerczowa oraz powrót  ze Świerczowa do miejscowości: Gola, Bąkowice, Bielice, Bąkowice, Gola, Grodziec”.

Przewidywana dzienna liczba kilometrów wynosi 35,2 km.

Przewiduje się 7 osób dziennie w dni robocze do przewozu.

Do przewozu należy zabezpieczyć oznakowany autobus lub inny pojazd przeznaczony do przewozu osób z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych. Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem umowy do udostepnienia Zamawiającemu autobusu lub innego pojazdu, który będzie wykonywał usługi celem sprawdzenia wyposażenia w urządzenia do przewozu osób z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych.

Zamawiający nie wyraża zgody na powierzenie całości lub części zamówienia podwykonawcom.

l.3. Termin realizacji zamówienia: od 04.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

l.4. Okres gwarancji: nie dotyczy

l.5. Miejsce i termin złożenia ofert: Urząd Gminy Świerczów, ul. Brzeska 48, 46-112 Świerczów w pokoju nr 2, do dnia 31.12.2020 r. do godz. 1100.

Sposób składania ofert: osobiście lub przesyłką pocztową, w zamkniętej kopercie z opisem jak poniżej:

 pełna nazwa Wykonawcy,  adres

numer telefonu, faksu

NIP, REGON

OFERTA – „Przewozy osób z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych z terenu gminy Świerczów z miejscowości: Grodziec, Gola, Bąkowice, Bielice, Bąkowice, Gola do Świerczowa oraz powrót  ze Świerczowa do miejscowości: Gola, Bąkowice, Bielice, Bąkowice, Gola, Grodziec”. 

NIE OTWIERAĆ PRZED GODZINĄ 1110  dnia 31.12.2020 r.

 

l.6. Termin otwarcia ofert: 31.12.2020 r. o godz.1110, w siedzibie zamawiającego, w pokoju  nr 3.

l.7. Warunki płatności  - do 21 dni od dnia prawidłowo złożonej faktury.

1.8. Dołączono  rozkład jazdy autobusu lub pojazdu do przewozu osób z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych.

1.9. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia liczby osób z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych  dowożonych z poszczególnych miejscowości na trasie ;Grodziec, Gola, Bąkowice, Bielice do Świerczowa wraz z powrotem z miejscowości  Świerczów na trasie : Gola, Bąkowice, Bielice, Grodziec, jeżeli taka sytuacja zaistnieje. Cena za 1 km podana w formularzu ofertowym przez wykonawcę jest ceną stałą w okresie realizacji zamówienia. Nie dopuszcza się zmiany liczby kilometrów.

 1.10. Zamawiający poniesie koszty przewozu osób z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych po trasach, nie poniesie kosztów przejazdu przewoźnika do początku i od końca trasy.

1.11. W przypadku awarii pojazdu wykonawca zobowiązany jest zapewnić transport zastępczy o równoważnym standardzie technicznym.

l.12. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Michał Hnat - nr tel. 7 419 61 70 wew.17

Sporządził: M. Hnat

Wójt Gminy Świerczów       
23.12.2020 r. Barbara Bednarz   

(Data i podpis Kierownika jednostki)

 

Załączniki:

DOCFormularz oferenta II.doc
PDFRozkład jazdy przewozy II.pdf