||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Pytania dotyczące postępowania przetargowego pn. „Dostawa oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości 82 000 l”

Świerczów, 10.12.2020 r.

 

RIM.271.05.2020.MH

 

W dniu 08.12.2020 r. wpłynęły pytania dotyczące postępowania przetargowego pn. „Dostawa oleju opałowego do kotłów grzewczych w  budynkach GOK, Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie  w ilości 82 000 l”.

 

Pytanie nr 1:

 

Proszę o informację, jakie będą jednorazowe dostawy oraz czy dostawy do poszczególnych punktów mogą być łączone.

Proszę o sprostowanie informacji o temperaturze w jakiej będzie rozliczane paliwo: rzeczywista.

Zgodnie z Art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym “podstawą opodatkowania wyrobów energetycznych jest ich ilość wyrażona, w zależności od rodzaju wyrobów, w litrach gotowego wyrobu w temperaturze 15 st. C.”

Poza powyższym rozporządzeniem do temperatury referencyjnej 15 st. C odwołują się również inne akty prawne: Ustawa o Zapasach Ropy Naftowej, rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie czynności jakościowych dla paliw ciekłych (w tym olejów napędowych) i gęstości w temperaturze 15 st. C.

 

Odpowiedź:

Dostawy będą średnio w ilości od 8000 do 10 000 litrów i mogą być łączne do poszczególnych punktów odbioru.

Paliwo ma być dostarczane w litrach rzeczywistych.

 

Pytanie nr 2:

Proszę o sprostowanie informacji w paragrafie 6 pkt. 1. 1) – dotyczącego terminu dostaw, w Umowie jest wymieniony termin do 2 dni, natomiast termin dostawy widnieje jako kryterium od 2 do 4 dni.

Proszę również o przychylenie się do prośby, aby wadium zostało złożone w formie niepieniężnej w kopercie razem z ofertą, dokument byłby nie spięty razem z ofertą. Według SIWZ należy złożyć wadium w formie niepieniężnej w Referacie Finansowym Urzędu Gminy Świerczów.

 

Odpowiedź:

W umowie będzie wpisany termin dostawy zaproponowany w ofercie.

Wadium może być złożone w formie niepieniężnej razem z ofertą pod warunkiem wcześniejszego wysłania skanu dokumentu na adres e-mail celem akceptacji.

 

Wójt Gminy Świerczów
Barbara Bednarz