||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

W ramach porozumienia z Województwem Opolskim realizuje projekt pn. „Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne”

fundusze_opolskie_UE_EUROPEJ_Fundusz_społeczny.jpeg

Gmina Świerczów zawarła Porozumienie z Województwem Opolskiem w sprawie działań związanych z związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych zaplanowanych do realizacji w ramach Projektu pn. „Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Sygnatariusze Porozumienia wyrażają wolę współpracy i podjęcia wspólnych działań zaplanowanych do realizacji w ramach Projektu pn. „Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych.

Wychodząc naprzeciw tym wyzwaniom Sygnatariusze Partnerstwa postanawiają zawiązać niniejsze porozumienie, w którym potwierdzają i deklarują zaangażowanie w proces podjęcia ww. działań.

Zadaniem Lidera projektu jest podjęcie działań w czasie trwania epidemii wirusa COVID-19 w zakresie dożywiania osób niesamodzielnych, wg. zapotrzebowania zgłoszonego przez gminę drogą elektroniczną.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świerczowie  w ramach współpracy z Liderem Projektu będzie realizował działania w zakresie:

a) pomocy we właściwej rekrutacji odbiorców usług według kategorii osób, w tym sporządzania i potwierdzania list odbiorców usług

b) definiowanie potrzeb osób w stosunku do których kierowane jest wsparcie,

c) bieżącej współpracy z Liderem projektu, na czas trwania usługi, w tym informowanie go o wszelkich istotnych dla realizacji usługi kwestiach i problemach,

d) potwierdzania wykonania usług na terenie gminy w wykazie liczby dostarczonych posiłków    

Strony ustaliły, iż  dożywianie osób niesamodzielnych oznacza zakup oraz dowóz/dostarczanie gorącego, jednodaniowego posiłku przez 7 dni w tygodniu dla około 80 osób dziennie, w stosunku, dla których nie zostały podjęte decyzje o finansowaniu ich dożywiania przez Ośrodek Pomocy Społecznej na podstawie innych programów (zakaz podwójnego finansowania) pod adresy ich zamieszkania.

Porozumienie obowiązuje do dnia 31.01.2021 r.