||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Kolejne 1500kg produktów żywnościowych w GOPS przekazanych przez Bank Żywności w Opolu

pomoc_zywnosciowa_2014_2020.png

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świerczowie uczestniczy w  Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa  2014 -2020, realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym mieszkańcom UE (FEAD) oraz w programie "Nie Marnuj Żywności". Do pomocy żywnościowej zostały zakwalifikowane  osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji, spełniające kryterium dochodowe, których dochód nie  przekracza dla osoby samotnie gospodarującej 1402,00 zł,- a dla osoby w rodzinie 1056,00 zł. GOPS będzie realizował program do miesiąca lipca 2020 roku. Rodziny lub osoby znajdujące się w trudniej sytuacji, jeżeli spełniają kryterium kwalifikujące do pomocy mogą zgłaszać się do  Ośrodka.

w Luboszycach 1484,88 kg żywności dla 94 rodzin - osób w rodzinach 199.z Banku Żywności w Opolu z siedzibą   Ośrodek otrzymał nieodpłatnie W dniu 28 maja br.

IMG_2888.jpeg