||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Działy specjalne, termin składania deklaracji

Działem specjalnym produkcji rolnej, uzasadniającym objęcie ubezpieczeniem społecznym rolników, uznaje się następujące rodzaje oraz rozmiary upraw i produkcji:

1) uprawy roślin ozdobnych i pozostałych w szklarniach ogrzewanych powyżej 100 m2,
2) uprawy w szklarniach nieogrzewanych powyżej 100 m2,
3) uprawy roślin ozdobnych i pozostałych w tunelach foliowych ogrzewanych powyżej 200 m2,
4) uprawy grzybów i ich grzybni- powyżej 100 m2 powierzchni uprawowej,
5) drób rzeźny :
- kurczęta – powyżej  1000 szt. (w skali roku)
- gęsi – powyżej 500 szt. (w skali roku)
- kaczki – powyżej 500 szt. (w skali roku)
- indyki – powyżej 500 szt. (w skali roku)
- strusie – powyżej 20 szt. (w skali roku)
6) drób nieśny:
- kury nieśne (w stadzie reprodukcyjnym) – powyżej 2000 szt. (w skali roku)
- gęsi (w stadzie reprodukcyjnym) – powyżej 200 szt. (w skali roku)
- kaczki (w stadzie reprodukcyjnym) – powyżej 500 szt. (w skali roku)
- indyki (w stadzie reprodukcyjnym) – powyżej 500 szt. (w skali roku)
- kury (produkcja jaj konsumpcyjnych) – powyżej 1000 szt. (w skali roku)
- strusie (w stadzie reprodukcyjnym) – powyżej 6 szt. (w skali roku)
7) zakłady wylęgu drobiu (zdolność produkcyjna - liczba jaj):
- kurczęta – powyżej 3000 szt.
- gęsi – powyżej 3000 szt.
- kaczki – powyżej 3000 szt.
- indyki – powyżej 3000 szt.
- strusie – powyżej 50 szt.
8) zwierzęta futerkowe – powyżej 50 szt. samic stada podstawowego:
- lisy i jenoty
- norki
- tchórzofretki
- szynszyle
- nutrie
- króliki
9) pasieki powyżej 80 rodzin
10) hodowla i chów świń poza gospodarstwem rolnym, powyżej 100 szt.

Osoba zgłaszająca się do ubezpieczenia społecznego rolników, w związku z rozpoczęciem prowadzenia działu specjalnego produkcji rolnej, oraz do ubezpieczenia zdrowotnego, jest obowiązana przedłożyć zaświadczenie organu podatkowego o rodzaju i rozmiarach prowadzonej produkcji oraz o wysokości zdeklarowanego dochodu z tego tytułu.
Osoba zgłaszająca prowadzenie działu specjalnego związanego z hodowlą strusi powinna podać informacje o rozmiarach produkcji i dochodach z tego tytułu w oświadczeniu złożonym w jednostce KRUS.

 Ważne!
Wszystkie osoby podlegające ubezpieczeniu społecznemu rolników z tytułu prowadzenia działów specjalnych powinny corocznie dostarczać Kasie zaświadczenia o rozmiarach i rodzaju produkcji. Ponadto, do celów wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2017r.,poz.1938 z późn.zm.), osoby te winne dostarczyć do dnia 31 stycznia każdego roku oświadczenie o przewidywanym dochodzie z prowadzonej działalności w zakresie działów specjalnych. Do oświadczenia należy dołączyć odpis decyzji naczelnika urzędu skarbowego, wydanej na podstawie deklaracji o rodzajach i rozmiarach zamierzonej produkcji, lub o wysokości przewidywanego dochodu w roku następnym.

Termin, o którym mowa może zostać przywrócony na wniosek zainteresowanego, jeżeli udowodni , że niezachowanie terminu nastąpiło wskutek zdarzeń losowych, do których zalicza się m.in.: zdarzenia związane z działaniami sił przyrody, a także zdarzenia związane z działaniami ludzkimi lub stanami zagrożenia epidemicznego lub epidemii.

Opracowała:
Ewelina Elias
Kierownik Wydziału Ubezpieczeń
OR KRUS w Opolu