||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Zarządzenie nr 0050/118/2020 Wójta Gminy Świerczów z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie: ogłoszenia II ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiącej własność Gminy Świerczów.

 ZARZĄDZENIE NR 0050/118/2020

WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW

z dnia  30 listopada  2020 roku

 

W sprawie: ogłoszenia II  ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiącej własność Gminy Świerczów.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2020 r.  poz. 713, 1378)  w związku z art. 25 ust. 1 i art. 38 ust. 1 oraz  art. 40 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami   (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990) oraz Uchwały  Nr  XVI/177/2020  Rady Gminy  Świerczów z dnia 18 czerwca 2020  r.

Wójt Gminy Świerczów zarządza się co następuje:

       § 1.1. Ogłaszam II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości gruntowej, będącą własnością Gminy  Świerczów.

             2. Ogłoszenie o II przetargu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

       § 2.1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

             2. Ogłoszenie o II  przetargu do sprzedaży podać do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej, stronach internetowych urzędu, prasie lokalnej,  na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz sołectwie.

 

 Wójt Gminy   
Barbara Bednarz

                                                                                               

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia

 Nr 0050/118/2020  z dnia 30 listopada 2020 r.

 

 O G Ł O S Z E N I E       

  

Wójt Gminy w Świerczowie na podstawie art. 38  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r.  poz. 1990)   oraz § 6  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości   (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) 

 

o g ł a s z a  II

przetarg ustny nieograniczony

 

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność  Gminy Świerczów podany do publicznej wiadomości dnia

5 sierpnia 2020  roku.

 

L.p.

Obręb

ewidencyjny,

miejscowość

Nr

działki

Pow.

(ha)

Księga

Wieczysta

Opis

nieruchomości:

przeznaczenie,

obciążenie

nieruchomości

Forma

oddania

Cena

nieruchomości

netto

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

5.

 

 

6.

 

 

7.

Świerczów

 

 

Świerczów

 

 

Świerczów

 

 

Świerczów

 

 

Świerczów

 

 

Świerczów

 

 

Świerczów

405/1

 

 

405/2

 

 

405/5

 

 

405/6

 

 

405/7

 

 

405/8

 

 

405/9

0.0900 ha

 

 

0.0900 ha

 

 

0.0900 ha

 

 

0.0900 ha

 

 

0.0900 ha

 

 

0.0900 ha

 

 

0.0900 ha

 

 OP1U/000

     93219/6

 

OP1U/000

    93219/6

 

OP1U/000

    93219/6

 

OP1U/000

    93219/6

 

OP1U/000

    93219/6

 

OP1U/000

    93219/6

 

OP1U/000

      3219/6

Działki niezabudowane, z  dostępem do    

drogi.  W MPZP - 13.2 MN tereny

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

dla działek nr  405/1, 405/2  i

13.3 MN - tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej dla  działek nr  405/5, 405/6, 405/7, 405/8, 405/9.  Nieruchomości bez obciążeń  

i  zobowiązań.

 Sprzedaż – przetarg    

  nieograniczony

 

 Sprzedaż - przetarg   

  nieograniczony

 

 Sprzedaż - przetarg   

  nieograniczony

 

 Sprzedaż - przetarg   

  nieograniczony

 

 Sprzedaż - przetarg   

  nieograniczony

 

 Sprzedaż - przetarg   

  nieograniczony

 

 Sprzedaż - przetarg   

  nieograniczony

29 493,00 zł

 

 

28 018,00 zł

 

 

29 493,00 zł

 

 

29 493,00 zł

 

 

29 493,00 zł

 

 

29 493,00 zł

 

 

     26 544,00 zł

 

Przetarg odbędzie się w dniu  07.01.2021 r.  o godz. 1000   - 1300   w siedzibie Urzędu Gminy Świerczów pokój nr 6Ip.    Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 %  ceny wywoławczej w terminie do dnia 04.01.2021 r. na konto   89 8890 1024 0016 1176 2003 0018

Postąpienie w przetargu to 1% ceny wywoławczej. Przetarg jest ważny, jeżeli chociaż jeden z uczestników przetargu  zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej stawki wywoławczej.

Wylicytowana w przetargu cena płatna jest  jednorazowo do dnia zawarcia aktu notarialnego.

Wpłacone wadium zalicza się uczestnikowi przetargu, który przetarg wygrał na poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś pozostałym  uczestnikom  przetargu zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.  W przypadku uchylenia się zwycięzcy przetargu od zawarcia umowy wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wójt Gminy może odwołać niniejszy przetarg jedynie w przypadku uzasadnionej przyczyny, informując o tym odrębnym ogłoszeniem.

 

Wójt Gminy    
Barbara Bednarz