||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

MARSZAŁKOWSKA INICJATYWA SOŁECKA W GMINIE ŚWIERCZÓW ZAKOŃCZONA SUKCESEM!

marszałkowska inicjatywa sołecka.png
 

Marszałek woj opolskiego.jpeg

MARSZAŁKOWSKA INICJATYWA SOŁECKA W GMINIE ŚWIERCZÓW ZAKOŃCZONA SUKCESEM!

W dniu 12.10.2020 r. przedłożono do Urzędu Marszałkowskiego w Opolu sprawozdanie końcowe z realizacji zadań w ramach projektu pn. „Marszałkowska Inicjatywa Sołecka – Opolskie w latach 2020-2022”. Zgodnie z regulaminem projektu gmina mogła złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania dla 1/3 sołectw w danym roku (w przypadku naszej Gminy: w 2020 r. – 4 sołectwa, w 2021 r. – 4 sołectwa, 2022 r. – 3 sołectwa) w kwocie 5 000,00 zł na każdą miejscowość. Dodatkowym warunkiem było wniesienie wkładu własnego w kwocie 1 250,00 zł na sołectwo. Środki te zostały zapisane w budżecie Gminy, tak aby móc ubiegać się o dofinansowanie. Gmina Świerczów z sukcesem zawnioskowała o pozyskanie środków dla 4 sołectw na realizację tzw. małych projektów lokalnych na terenach wiejskich na łączną kwotę 20 000,00 zł. W dniu 11.03.2020 r. została podpisana stosowna umowa pomiędzy Wójtem Gminy a Marszałkiem Województwa o przyznaniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej. Przypominamy, że głównym celem Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiego jest umożliwienie mieszkańcom poszczególnych sołectw wpływu na przeznaczenie środków z budżetu województwa i budżetu gminy na przedsięwzięcia, które służą wspieraniu i promowaniu oraz rozwojowi, integracji i pobudzaniu aktywizacji lokalnych społeczności jak np. zagospodarowanie miejsc publicznych i użyteczności publicznej istotnych z uwagi na dobro wspólne; nieodpłatne i służące lokalnej społeczności działania zwiększające aktywność i integrację społeczną mieszkańców poprzez udział w wydarzeniach kulturalnych czy sportowych; działania w sferze poprawy dostępu do sektora kultury, rekreacji, integracji społecznej. Należy podkreślić, że wszystkie zrealizowane w 2020 roku na terenie Gminy Świerczów przedsięwzięcia są zgodne z tymi założeniami. W ramach programu Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej zostały bowiem zrealizowane następujące przedsięwzięcia:

  1. Sołectwo Dąbrowa – Utwardzenie placu na cmentarzu komunalnym (zakupiono niezbędne materiały budowlane wraz z usługą transportową i rozładunkiem),
  2. Sołectwo Miejsce - zakupiono 3 namioty wraz z rynienkami oraz 10 kompletów stolików oraz ławy do integracji mieszkańców),
  3. Sołectwo Świerczów – Zagospodarowanie placu zabaw (zakupiono urządzenia zabawowe na plac zabaw, w tym panele edukacyjne),
  4. Sołectwo Zbica – Remont toalety w budynku świetlicy wiejskiej (Zakupiono niezbędne materiały remontowe do remontu toalety).

 

Łączna wartość wykorzystanych środków z Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej wyniosła 19 999,99 zł. Do tego wszystkiego należy oczywiście dodać jeszcze pracę własną wykonywaną przez mieszkańców. Pragnę złożyć ogromne podziękowania wszystkim zaangażowanym sołtysom, radnym i mieszkańcom naszej Gminy za poświęcony czas, sprzęt, trud i wysiłek włożony w realizację tych zadań.

Ponadto informuję również, że Gmina Świerczów planuje złożenie kolejnego wniosku o dofinansowanie w 2021 roku dla następnych 4 sołectw o łączną maksymalną możliwą do otrzymania pulę środków w wysokości 20 000,00 zł (3 sołectwa już podjęły stosowne uchwały). Jestem przekonana, że kolejne przedsięwzięcia będą równie udane jak te zrealizowane w tym roku.

 

 

Wójt Gminy Świerczów
  Barbara Bednarz