||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

w sprawie konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego zmieniającego uchwałę ws. nadania statutu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Emanuela Smołki w Opolu

Ogłoszenie dotyczące konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. E. Smołki w Opolu


Zapraszamy organizacje pozarządowe prowadzące działalność statutową w obszarze podlegającym konsultacjom na terenie województwa opolskiego do zgłaszania uwag/ propozycji do projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. E. Smołki w Opolu.

Termin przeprowadzenia konsultacji: 19 listopada 2020r. – 3 grudnia 2020r.

Sposób konsultacji: ewentualne uwagi/propozycje do projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego będzie można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail dks@opolskie.pl na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu konsultowania aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr I/13/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 listopada 2014 r.

Dokument podlegający konsultacjom:

Projekt uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego zmieniający uchwałę w sprawie nadania statutu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. E. Smołki w Opolu.

Uchwała Zarządu Województwa Opolskiego, na podstawie której rozpoczęto konsultacje, wraz z harmonogramem konsultacji:

Uchwała nr 3743/2020 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 16 listopada 2020 r.

 

 

Załączniki:

PDFogłoszenie dot. konsultacji projektów WBP.pdf
PDFProjekt uchwały - statut WBP.pdf
PDFHarmonogram konsultacji projektów uchwał zmieniających uchwałę w sprawie nadania statutu WBP.pdf
DOCformularz-uwag.doc