||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pn. „Termomodernizacja budynku Wiejskiego Centrum Kultury i Rekreacji w Biestrzykowicach”

loga_FunduszeEU_polska_opolskie_UE.jpeg

Świerczów, 12.11.2020 r.

RIM.271.02.2019/2020.MH

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

            Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Wójt Gminy Świerczów zawiadamia, że w prowadzonym postępowaniu dot. zamówienia publicznego pn. „Termomodernizacja budynku Wiejskiego Centrum Kultury i Rekreacji w Biestrzykowicach” Zadanie nr 1 – roboty budowlane do wykonania i zakończenia (branża budowlana)

- roboty budowlane poprawkowe (branża budowlana)

Zadanie nr 2  - roboty do zakończenia (branża sanitarna)

Zadanie nr 3 – roboty do zakończenia (branża elektryczna)

 

 Zadanie nr 1 – roboty budowlane do wykonania i zakończenia (branża budowlana)

 

 jako najkorzystniejszą wybrano:

 

Ofertę nr 2

 

ZAKŁAD DEKARSKI

Mariusz Lis

ul. Osiedle 9a

56-400 Oleśnica

 

Wybrana oferta przy zastosowaniu kryterium „cena 60%” i kryterium „okres gwarancji 40%” otrzymała największą liczbę punktów spełniając wszystkie wymogi SIWZ, odpowiednio kryterium cena 60 pkt i kryterium okres gwarancji 40 pkt. Suma 100 pkt.

 

Cena: 134 786,19 zł (słownie złotych: sto trzydzieści cztery złote siedemset osiemdziesiąt sześć złoty 19/100).

 

Ponadto zostały złożone następujące oferty:

Oferta nr 1

 

T.R.B. Piotr Tronina

ul. Bukowa 14

42-160 Krzepice

 

Kryterium cena – otrzymana ilość punktów 36,80

Kryterium okres gwarancji – otrzymana ilość punktów 40

Suma: 76,80 pkt.

 

 

Zadanie nr 2  - roboty do zakończenia (branża sanitarna)

Oferta odrzucona:

 

TM INSTAL USŁUGI HYDRAULICZNE

Tomasz Mekitów

ul. Reymonta 2c/7

46-100 Namysłów

 

Uzasadnienie: Na podstawie art. 89  ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.).

Treść oferty nie odpowiada treści SIWZ.

 

Zadanie nr 3 – roboty do zakończenia (branża elektryczna)

 jako najkorzystniejszą wybrano:

 

Oferta nr 1

 

K.S. Energy

Krzysztof Sitek

ul. Lipowa 1

Biestrzykowice

46-112 Świerczów

 

Wybrana oferta przy zastosowaniu kryterium „cena 60%” i kryterium „okres gwarancji 40%” otrzymała największą liczbę punktów spełniając wszystkie wymogi SIWZ, odpowiednio kryterium cena 60 pkt i kryterium okres gwarancji 40 pkt. Suma 100 pkt.

 

Cena: 40 385,00 zł (słownie złotych: czterdzieści tysięcy trzysta osiemdziesiąt pięć 00/100).

 

Ponadto zostały złożone następujące oferty:

 

Oferta nr 2

 

T.R.B. Piotr Tronina

ul. Bukowa 14

42-160 Krzepice

 

Kryterium cena – otrzymana ilość punktów 22,33

Kryterium okres gwarancji – otrzymana ilość punktów 40

Suma:  62,33 pkt.

 

Wykonawcy wykluczeni – brak   

Wójt Gminy Świerczów
  Barbara Bednarz