||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

Nabór na stanowisko urzędnicze ds. gospodarki komunalnej, wodnej i dróg w Urzędzie Gminy Świerczów

Wójt Gminy Świerczów ogłasza nabór na stanowisko

ds. gospodarki komunalnej, wodnej i dróg w Urzędzie Gminy Świerczów

 

Ilość etatów: 1 w wymiarze 1 etatu.

 

 • Wymagania w stosunku do kandydatów:

 

1. Wymagania niezbędne:

 1. posiadanie obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego mają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium RP;
 2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. nieposzlakowana opinia;
 5. posiadanie wykształcenia średniego lub wyższego; preferowane drogownictwo oraz rolnictwo;
 6. prawo jazdy kat. B;
 7. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.

 

Uwaga: Kandydaci, którzy nie spełniają wszystkich niezbędnych wymagań nie zostaną dopuszczeni do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe kandydata:

 1. odporność na stres, kreatywność, zaangażowanie, odpowiedzialność, dyspozycyjność, samodzielność – własna inicjatywa i obowiązkowość, sumienność, rzetelność, komunikatywność, systematyczność, obiektywizm, wysoka kultura osobista, umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy własnej, umiejętność pracy w zespole, umiejętność pracy pod presją czasu;
 2. umiejętność logicznego i analitycznego myślenia, selekcji informacji i wyciągania wniosków;
 3. umiejętność obsługi urządzeń biurowych, w tym znajomość obsługi komputera wobszarze środowiska Windows oraz pracy z programami z pakietu MS Office;
 4. gotowość do podnoszenia kwalifikacji i zdobywania nowych umiejętności;
 5. znajomość oraz umiejętność właściwej interpretacji i stosowania odpowiednich przepisów prawa, dotyczących wykonywania zadań na stanowisku ds. gospodarki komunalnej, wodnej i dróg, w szczególności wynikających z: zakresu ustawy o drogach publicznych, o gospodarce komunalnej, Prawo wodne, Prawo energetyczne o cmentarzach i chowaniu zmarłych, o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, Kodeks cywilny, Kodeks postępowania cywilnego, Kodeks postępowania administracyjnego;
 6. mile widziane opinie i referencje w poprzednich miejsc pracy;
 7. dokumenty potwierdzające dodatkowe umiejętności lub wykształcenie.

II. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. miejsce świadczenia pracy – Urząd Gminy Świerczów oraz praca na terenie Gminy Świerczów;
 2. zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę;

praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca bezpośredniego oraz telefonicznego kontaktu z podmiotami zewnętrznymi i instytucjami.

 

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. W zakresie gospodarki komunalnej:
 • planowanie oświetlenia miejsc publicznych i dróg znajdujących się na terenie gminy, przygotowanie materiałów do zakupu energii elektrycznej,
 • rozliczanie oświetlenia ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie gminy,
 • koordynowanie działań przy awariach urządzeń wodno-kanalizacyjnych,
 • koordynowanie prac związanych z utrzymywaniem, zarządzaniem i remontami cmentarzy komunalnych.
 1. W zakresie drogownictwa:
 • koordynowanie prac związanych z budową, przebudową, remontami i ochroną dróg gminnych i mostów,
 • przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy w sprawie: zaliczenia do kategorii lub pozbawienia kategorii dróg gminnych i zasięganie opinii Zarządu Powiatu w tym zakresie; w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych oraz w innych sprawach wymienionych w ustawie o drogach publicznych,
 • prowadzenie ewidencji dróg gminnych, obiektów mostowych, tuneli i przepustów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionych organów,
 • koordynacja robót w pasie drogowym, przygotowywanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdów z dróg gminnych oraz koordynacja pobierania opłat i kar pieniężnych,
 • przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg gminnych,
 • dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,
 • sporządzanie i weryfikacja planów rozwoju sieci drogowej,
 • współpraca z właściwymi zarządcami dróg w zakresie utrzymania dróg na terenie Gminy,
 • koordynowanie prac związanych z umieszczaniem i utrzymywaniem w należytym stanie tabliczek z nazwami ulic, placów, miejscowości na obszarze gminy oraz przystanków autobusowych,
 • prowadzenie spraw związanych z użytkowaniem pojazdu służbowego, dbanie o jego czystość.
 1. W zakresie melioracji:
 • współpraca z Gminną Spółką Wodną w Świerczowie,
 • wyznaczanie rowów gminnych do konserwacji,
 • współudział w odbiorze robót konserwatorskich wykonanych przez Spółkę Wodną,
 • koordynacja spraw związanych z ochroną przed powodzią.
 1. W zakresie współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy i Sądem:
 • organizowanie i prowadzenie spraw osobowych stażystów, pracowników interwencyjnych, publicznych oraz pracowników zatrudnionych przy pracach społeczno-użytecznych,
 • prowadzenie spraw związanych z odbywaniem kary ograniczenia wolności osób kierowanych do pracy przez sąd do Urzędu Gminy.

 

IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. list motywacyjny;
 2. życiorys z opisem dotychczasowej pracy zawodowej (CV);
 3. kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających zatrudnienie;
 4. kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;
 5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach lub posiadanych uprawnieniach;
 6. kserokopia prawa jazdy kat. B;
 7. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (zał. Nr 1 do ogłoszenia);
 8. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych (zał. Nr 2 do ogłoszenia);
 9. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonanie zadań na w/w stanowisku (zał. Nr 3 do ogłoszenia);
 10. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (zał. Nr 4 do ogłoszenia);
 11. oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii (zał. Nr 5 do ogłoszenia);
 12. oświadczenie o zapoznaniu się z „Informacją dla osób ubiegających się o zatrudnienie w Urzędzie Gminy Świerczów dotyczącą przetwarzania danych osobowych”* (zał. Nr 6 do ogłoszenia);
 13. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zał. Nr 7 do ogłoszenia);
 14. kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku osób niepełnosprawnych, które chcą skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282).

 

*Informacja dla osób ubiegających się o zatrudnienie w Urzędzie Gminy Świerczów dotyczącą przetwarzania danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 RODO informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Urząd Gminy Świerczów, ul. Brzeska 48, 46-112 Świerczów, REGON: 000543829, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Wójt Gminy Świerczów.
 1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym kontakt możliwy jest pod numerem tel.: 887 818 800 lub poprzez e-mail:
 2. Dane osobowe (oraz dane do kontaktu - o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego przez Urząd Gminy Świerczów na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 3. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. Odbiorcą danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.
 5. Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3 nie dłuższy niż do 31.12.2020 r. oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Urząd Gminy Świerczów. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.
 8. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy przez Urząd Gminy Świerczów.

Uwaga: Po zakończeniu procedury naboru dokumenty aplikacyjne kandydatów będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną dla organów Gminy.

 

V. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

 

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

Oferty należy składać w terminie do dnia 24.11.2020 r. do godz. 12:00.

Oferty mogą być złożone:

- osobiście w zamkniętej kopercie w Urzędzie Gminy Świerczów – Sekretariat pok. nr 2,

- przesłane pocztą na adres: Urząd Gminy w Świerczowie; 46-112 Świerczów; ul. Brzeska 48, z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko ds. gospodarki komunalnej, wodnej i dróg  Urzędzie Gminy Świerczów”.

 

VII. Kandydaci, którzy złożą wymagane dokumenty przechodzą do następnego etapu naboru, którym jest rozmowa kwalifikacyjna.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Gminy po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

VIII. Przewidywany termin rozpatrywania ofert:

Oferty pod względem formalnym zostaną rozpatrzone w ciągu 3 dni od upływu terminu na złożenie ofert. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni o miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem.

Lista osób zakwalifikowanych zostanie ogłoszona na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy

Świerczów: www.bip.swierczow.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

 

IX. Ogłoszenie o wynikach postępowania rekrutacyjnego:

Informacja o wynikach naboru zostanie upubliczniona w ciągu 14 dni od zakończenia procedury naboru na tablicy informacyjnej urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Wójt Gminy    
Barbara Bednarz

Zarządzenie Nr 0050/115/2020 Wójta Gminy Świerczów z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarki komunalnej, wodnej i dróg w Urzędzie Gminy Świerczów

Załączniki:

DOCZałącznik 1.doc
DOCZałącznik 2.doc
DOCZałącznik 3.doc
DOCZałącznik 4.doc
DOCZałącznik 5.doc
DOCZałącznik 6.doc
DOCZałącznik 7.doc