||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

Umów się na wizytę w Urzędzie Gminy

Referat Rolnictwa, Inwestycji i Mienia Komunalnego:

 

 

tel. 77 419 61 70 wew. 17 lub 77 419 61 79 wew. 17, e-mail:

                                                                                         lub     

Sprawy m.in. w zakresie:

- działalność gospodarcza

- sprawy geodezji, informacje z ewidencji gruntów i budynków

 

e-mail:     lub     

Sprawy m.in. w zakresie:

- zaświadczenia, wypisy i wyrysy z miejscowego planu przestrzennego

- sprawy związane z pochówkiem zmarłych

- awarie oświetlenia ulicznego

- sprawy związane z odbiorem odpadów komunalnych

- deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami

- gospodarka wodno-ściekowa

- sprawy dotyczące wycinki drzew

- sprawy dotyczące utrzymania dróg, zajęcie pasa drogowego

- zezwolenie na lokalizację zjazdu, przyłącze wodociągowe, na lokalizację sieci wodociągowej

 

Referat Finansowy:

 tel. 77 419 61 70 wew. 21 lub 77 419 61 79 wew. 21, e-mail: podatki@swierczow.pl

                                                                                 lub             

Sprawy m.in. w zakresie:

 - zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego

- zaświadczenie o niezaleganiu lub stwierdzające stan zaległości w podatkach

- zaświadczenie o figurowaniu w ewidencji podatników podatku rolnego

- zaświadczenie o niefigurowaniu w ewidencji podatników podatku rolnego

- potwierdzenie zawarcia umowy dzierżawy stosownie do przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników

 

Urząd Stanu Cywilnego:

tel. 77 419 61 70 wew. 16 lub 77 419 61 79 wew. 16,

e-mail: l       lub       

Sprawy m.in. w zakresie:

- rejestrowanie aktów urodzeń, małżeństw i zgonów w księgach stanu cywilnego oraz prowadzenie akt zbiorowych: urodzeń, małżeństw i zgonów;

- wydawanie odpisów skróconych, zupełnych i odpisów wielojęzycznych z ksiąg stanu cywilnego;

- wydawanie zaświadczeń,

 

Ewidencja ludności i dowody osobiste

tel. 77 419 61 70 wew.16 lub 77 419 61 79 wew. 16, e-mail:

                                                                                       lub       

Sprawy m.in. w zakresie:

- rejestracja mieszkańców

- wydawanie zaświadczeń o zameldowaniu i wymeldowaniu

- przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego,

- wydawanie dowodów osobistych