||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Informacja o zawieszeniu poboru należności w drodze inkasa

Niniejszym informuję mieszkańców o zawieszeniu poboru podatków w formie inkasa:

- należności z tytułu podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego IV raty za 2020 r. płatnej do 15.11.2020 r.,

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi płatnej do 10.11.2020 r.

dla których wyznaczam nowy termin poboru w formie inkaso na dzień 10.12.2020 r.

Uzasadnieniem takiej decyzji jest oczywiste zagrożenie dla zdrowia zarówno podatników, jak i inkasentów w okresie pandemii koronawirusa, poprzez bezpośrednie przyjmowanie wpłat w formie gotówkowej oraz konieczny bliski kontakt pomiędzy inkasentem i podatnikiem z powodu wręczania dowodu wpłaty i przyjmowania gotówki.

Jednocześnie informuję, że obowiązujące terminy płatności pozostają bez zmian, a Wójt Gminy nie posiada uprawnień do ich przedłużenia.

W tej sytuacji prosimy o dokonywanie wpłat bezpośrednio na indywidualny numer rachunku bankowego wskazany w decyzji podatkowej podatnika. W przypadku zagubienia informacji o indywidualnym numerze rachunku bankowego do płatności podatków lub opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – informację o numerze rachunku bankowym można uzyskać pod następującym numerem telefonu:

- podatki tel. 77 4196170 wew. 21

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi tel. 77 4196170 wew. 24

Jednocześnie apeluję o pomoc osobom starszym w bezpiecznym uregulowaniu należności przez inne osoby w rodzinie posługujące się internetem i bankowością elektroniczną. W przelewach należności podatkowych za taką osobę, należy wskazać imię, nazwisko i adres osoby podatnika, rodzaj należności, ratę podatku oraz nr decyzji ustalającej wymiar podatków na ten rok.

Wójt Gminy Świerczów
  Barbara Bednarz