||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Ogłoszenie Wójta Gminy

Niniejszym informuję mieszkańców Gminy Świerczów, że z dniem 3 listopada 2020 r. do odwołania ogranicza się wejście na teren siedziby Urzędu Gminy w Świerczowie do niezbędnego minimum.

Ograniczenie dostępności podyktowane jest wzrostem zachorowań wywołanych wirusem SARS-CoV-2.

Kasa urzędu jest nieczynna. Interesanci płatności mogą realizować bezgotówkowo za pomocą terminali płatniczych przy użyciu karty płatniczej lub przelewem bankowym.

Wizyty interesantów w siedzibie urzędu, dopuszczalne są wyłącznie w przypadkach wymagających osobistego stawiennictwa lub na wezwanie organu, po wcześniejszym umówieniu tzn. załatwiane będą sprawy z zakresu:

1)    rejestracji stanu cywilnego;

2)    ewidencji ludności i dowodów osobistych;

3)    pomocy społecznej;

4)    świadczenia usług komunalnych;

5)    ochrony środowiska, w tym dotyczące:

a)   decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji wydawanej na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,

b)   decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów wydawanej na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,

c)   wydawania zezwoleń na przetwarzanie odpadów, zezwoleń na zbieranie odpadów, decyzji o uznaniu przedmiotu lub substancji za produkt uboczny oraz decyzji o odmowie uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny, na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,

6)  przebudowy lub remontu infrastruktury telekomunikacyjnej istniejącej w pasie drogowym drogi publicznej, lokalizowania infrastruktury telekomunikacyjnej w pasie drogowym drogi publicznej, udostępnienia przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu kanału technologicznego oraz zajęcia pasa drogowego drogi publicznej w celu umieszczenia w nim infrastruktury telekomunikacyjnej lub prowadzenia robót w tym pasie dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej, o których mowa w art. 38–40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

Kontakt z pracownikami odbywać się będzie poprzez:

  1. pocztę – przesyłki należy nadawać na adres: Urząd Gminy Świerczów, ul. Brzeska 48,
    46-112 Świerczów;
  2. telefonicznie - 77 419-61-70, 77 419-61-79, fax – 77 419-61-84;
  3. elektronicznie - ;
  4. za pośrednictwem platformy ePUAP - /yil8537bi6/SkrytkaESP;
  5. skrzynkę do korespondencji umieszczoną przy wejściu do Urzędu Gminy, do której należy wrzucać podania, wnioski, inną dokumentację, której nie można dostarczyć drogą elektroniczną.

Wójt Gminy Świerczów
  Barbara Bednarz
    

PDFZarządzenie nr 0050-110-2020 z dnia 2 listopada 2020.pdf