||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dot.: ogłoszenia konkursu ofert w celu wyboru realizatora w 2020 r. Programu Profilaktyki Zdrowotnej pn: „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania cukrzycy typu II na lata 2020 – 2025”

Świerczów, dnia 28 października 2020 r.

 

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 oraz art. 92 ust.1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz. U z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania dot.: ogłoszenia konkursu ofert w celu wyboru realizatora w 2020 r. Programu Profilaktyki Zdrowotnej  pn: „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania cukrzycy typu II na lata 2020 – 2025”.

 

Uzasadnienie faktyczne:

W postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

 

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu.

 

Wójt Gminy Świerczów
Barbara Bednarz