||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

Termomodernizacja budynku Wiejskiego Centrum Kultury i Rekreacji w Biestrzykowicach

loga opolskie RPO WO 2014-2020
 

Gmina Świerczów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014- 2020,

osi priorytetowej  III  - Gospodarka niskoemisyjna,

działania 3.2 – Efektywność energetyczna,

poddziałania 3.2.1- Efektywność energetyczna w budynkach publicznych,

realizuje projekt „ Termomodernizacja Wiejskiego Centrum  Kultury i Rekreacji w Biestrzykowicach”. Zakres prac obejmuje min. wymianę instalacji CO i kotla grzewczego, docieplenie ścian, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie stropu, wymianę pokrycia dachowego, wymianę instalacji elektrycznej i prace sanitarne.      

Przedsięwzięcie  zakłada roczne zmniejszenie zapotrzebowania na energię o 56,12%.

Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 498 947,58 zł  co stanowi nie więcej niż 82,5%  wydatków kwalifikowanych, które wynoszą 604 784,95 zł.

Łączna kwota zadania to 1 241 443, 78 zł.