||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania pn. ,,Przebudowa pomieszczeń budynku Gminnego Ośrodka Kultury”

Świerczów, 13.10.2020 r.

 

RIM.271.02.2020.MH

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

            Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Świerczowie zawiadamia, że w prowadzonym postępowaniu pn. ,,Przebudowa pomieszczeń budynku Gminnego Ośrodka Kultury” jako najkorzystniejszą wybrano:

 

Ofertę nr 2

 

Firma Remontowo-Budowlana

„GLATKI” Glatki Norbert

ul. Kamieniec 19

46-090 Popielów

Wybrana oferta przy zastosowaniu kryterium „cena 60%” i kryterium „okres gwarancji 40%” otrzymała największą liczbę punktów spełniając wszystkie wymogi SIWZ, odpowiednio kryterium cena 60 pkt i kryterium okres gwarancji 40 pkt. Suma 100 pkt.

 

Cena: 1 069 901,62 zł (słownie złotych: jeden milion sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset jeden złotych 62/100).

 

Ponadto zostały złożone następujące oferty:

 

Oferta nr 1

 

PRZEDSIĘBIORSTWO

HANDLOWO-USŁUGOWE

Tomasz Oziębły

ul. Piłsudskiego 8

46-100 Namysłów

 

Wykonawcy wykluczeni – brak

 

Oferty odrzucone:

 

PRZEDSIĘBIORSTWO

HANDLOWO-USŁUGOWE

Tomasz Oziębły

ul. Piłsudskiego 8

46-100 Namysłów

 

Uzasadnienie: Na podstawie art. 89  ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.).

Treść oferty nie odpowiada treści SIWZ.

 

Tadeusz Bezwerchny

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Świerczowie