||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Nabór na wymianę indywidualnych źródeł ciepła

KOMUNIKAT dla mieszkańców

Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca RPO - Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów

OŚ PRIORYTETOWA V , Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, DZIAŁANIE 5.5 Ochrona powietrza,

związanych z wymianą indywidualnych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (w przypadku budynków jednorodzinnych) oraz we wspólnotach mieszkaniowych (w przypadku budynków wielorodzinnych) na źródła ciepła bardziej ekologiczne.

Wniosek o dofinansowanie składa Gmina na podstawie złożonych przez mieszkańców deklaracji.

Deklaracja ma na celu określenie skali zapotrzebowania na wymianę pieców wśród mieszkańców gminy oraz zebranie listy osób chętnych do skorzystania z dofinansowania.

Załączone deklaracje należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Świerczów, pokój nr 2 do dnia 16 października 2020 r. do godz.10.00

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców gminy Świerczów do wypełnienia deklaracji dotyczącej chęci uczestnictwa w programie poprawy jakości powietrza.

Program realizowany będzie pod warunkiem uzyskania zewnętrznych środków dofinansowania dla Gminy Świerczów, w roku 2021.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu- projekty dot. wymiany źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych oraz wielorodzinnych zarządzanych przez wspólnoty - 34%, wkład własny 66% (możliwość łączenia dotacji ze środkami gminnymi), np.:

  1. koszt zakupu kotła na biomasę wraz z montażem, dla powierzchni użytkowej:
  • 85 m2 - wynosi około 9000,00 zł - wartość dofinansowania w ramach RPO wyniesie – 3.060 zł,
  • 130 m- wynosi około 15 000,00 zł- wartość dofinansowania w ramach RPO wyniesie – 5.100 zł;
  1. koszt zakupu kotła na ekogroszek wraz z montażem, dla powierzchni użytkowej:
  • 130 m 2 -wynosi około 12 200,00 zł - wartość dofinansowania w ramach RPO wyniesie – 4.080 zł,
  • 85 m2 - wynosi około 10 000,00 zł - wartość dofinansowania w ramach RPO wyniesie – 3.400 zł;

Jednym z wymogów skorzystania z dofinansowania jest przeprowadzenie oceny energetycznej budynku. Oceny energetyczne będą przeprowadzane na koszt właściciela budynku. Koszt oceny to około 1.000 zł brutto. Wykonawca zostanie wyłoniony w trakcie zapytania ofertowego ogłoszonego przez Gminę.

 

Wójt Gminy Świerczów
  Barbara Bednarz
    

Załącznik:

DOCDeklaracja udziału.doc
PDFDeklaracja udziału.pdf