||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

Informacja o wyznaczeniu koordynatora do spraw dostępności

Informacja Wójta Gminy Świerczów

o wyznaczeniu koordynatora do spraw dostępności

Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062) z dniem 30 września 2020 r. Wójt Gminy Świerczów Zarządzeniem Nr 0050/98/2020 wyznaczył koordynatora ds. dostępności w Urzędzie Gminy Świerczów.

Funkcję tą pełni Pan IWONA WILCZYŃSKA

Telefon kontaktowy 77 419 61 79 wew. 25
Email: sekretarz@swierczow.pl

Zadania Koordynatora ds. dostępności:

  1.     wykonanie inwentaryzacji obiektów budowlanych oraz określenie minimalnych wymagań obiektów w zakresie zapewnienia ich dostępności;
  2.     identyfikacja potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami;
  3.     przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności, określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r.
  4.     o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
  5.     wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych;
  6.     monitorowanie działalności podmiotu, w zakresie analizy dokumentacji projektowej, obiektów i inwestycji gminnych w przestrzeni publicznej pod kątem zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
  7.     prowadzenie działań na rzecz promocji dostępności oraz zasad projektowania uniwersalnego;
  8.     przedstawianie Wójtowi Gminy bieżących informacji o podejmowanych działaniach w zakresie realizowanych zadań.

Wójt Gminy Świerczów
  Barbara Bednarz