||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE  LECZENIA STOMATOLOGICZNEGO

ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE  LECZENIA STOMATOLOGICZNEGO

 

W dniu 24 sierpnia 2020 r. w Świerczowie Wójt Barbara Bednarz podpisała w imieniu Gminy Świerczów porozumienie w sprawie świadczenia zdrowotnego w zakresie leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Świerczów. Od nowego roku szkolnego dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej w Świerczowie, Szkoły Podstawowej w Dąbrowie oraz Szkoły Podstawowej im. Stanisława Moniuszki w Bąkowicach zostaną objęci opieką stomatologiczną przez Indywidualną Praktykę Stomatologiczną lek. stom. Elżbietę Chodzińską –Długokęcką w Świerczowie.

Świadczenia zdrowotne w zakresie leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, finansowane będą w 100% ze środków publicznych ujętych w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia, na zasadach i w zakresie określonym ustawą z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. 2019 poz. 1078) w miejscu i w terminie wskazanym w niniejszym porozumieniu.

W ramach niniejszego porozumienia ww. podmiot zobowiązał się m.in. do:

 1. wykonywania świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia szkoły podstawowej;
 • wykonywania profilaktycznych świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia szkoły podstawowej-określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 z późn. zm.), w części dotyczącej wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji;
 1. współpracy z pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania albo higienistką szkolną oraz dyrektorem szkoły w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia jamy ustnej oraz profilaktyki próchnicy zębów u uczniów, polegającej na:
  1. wymianie informacji o stanie zdrowia uczniów w zakresie niezbędnym do realizacji opieki stomatologicznej, w szczególności zdrowia jamy ustnej, za zgodą rodziców;
  2. podejmowaniu wspólnych działań w zakresie profilaktyki chorób, promocji zdrowia
   i edukacji zdrowotnej oraz identyfikacji czynników ryzyka oraz zagrożeń zdrowotnych
   w zakresie zdrowia jamy ustnej;

Usługi stomatologiczne realizowane będą na podstawie zgłoszeń telefonicznych rodzica uprawnionego ucznia, w każdą środę w  godzinach od 8.15 do 13.00.