||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

Informacja Wójta Gminy Świerczów w sprawie obowiązku gromadzenia w ewidencji gruntów i budynków informacji o umowach dzierżawy.

 I N F O R M A C J A

 

Wójt Gminy Świerczów informuje, iż na podstawie znowelizowanej ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U.2020, poz.174), zniesiono obowiązek gromadzenia w ewidencji gruntów i budynków informacji o umowach dzierżawy. Umowy dzierżawy zawierane od dnia 31 lipca 2020r, nie będą ujawniane w ewidencji gruntów i budynków (dla gminy Świerczów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Namysłowie).

Znowelizowany art. 28 ust.4 pkt 1 i art.38 pkt.1 w.w ustawy, który wprowadza obowiązek potwierdzenia faktu zawarcia umowy dzierżawy przez wójta, właściwego ze względu na miejsce położenia przedmiotu dzierżawy gruntów osobie niebędącej:

a) małżonkiem emeryta lub rencisty,

b) jego zstępnym lub pasierbem,

c) osobą pozostającą z emerytem lub rencistą we wspólnym gospodarstwie domowym,

d) małżonkiem osoby, o której mowa w lit. b lub c.

W związku z powyższym potwierdzenie zawarcia umowy dzierżawy gruntów położonych na terenie gminy Świerczów, będzie dokonywane na podstawie przedłożonej umowy przez wydzierżawiającego lub dzierżawcę.

Nadmieniam, że na podstawie w.w. przepisów  Wójt Gminy Świerczów dokonuje tylko potwierdzenia zawarcia umowy, zatem nie potwierdza faktu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy dzierżawy, nie sporządza umowy dzierżawy i nie poświadcza własnoręczności podpisów na  umowie. Więcej informacji w Referacie Finansowym Urzędu Gminy, pokój nr 10.

Wójt Gminy Świerczów
  Barbara Bednarz