||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

   Świerczów, 02.09.2020 r.

RIM.271.02.2019/2020.MH

 

 

UNIEWAŻNIENIE

POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO 

 

            Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 574270-N-2020 z dnia 13.08.2020 r., dot. zadania pn.: Termomodernizacja budynku Wiejskiego Centrum Kultury i Rekreacji w Biestrzykowicach”- roboty do zakończenia i poprawkowe oraz Zadanie nr 2 Wiejskie Centrum Kultury i Rekreacji  Biestrzykowice – schody wewnętrzne – remont. – II postępowanie

 

UZASADNIENIE

 

            W powyższym postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta – Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającemu wykluczeniu(...)”.

 

Wójt Gminy Świerczów
Barbara Bednarz    

 

Załącznik:

PDFUnieważnienie II postępowania WCKiR.pdf