||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

nabór kandydatów na stanowisko Asystent Rodzin – umowa na zastępstwo w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świerczowie

 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerczowie ogłasza nabór kandydatów na stanowisko
Asystent Rodzin – umowa na zastępstwo

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świerczowie

1.    Adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Brzeska 15

46-112 Świerczów

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku nie przekracza 6% w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

2.    Wymiar czasu pracy: pełny etat - w systemie zadaniowego czasu pracy.

3.    Liczba stanowisk pracy: 1

4.    Umowa o pracę na zastępstwo w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika.

5.    Warunki pracy:

praca w środowisku, na terenie gminy Świerczów – w miejscu zamieszkania rodziny oraz wykonywanie czynności administracyjno-biurowych.

6.    Wymagania niezbędne:

Asystentem rodziny może być osoba, która:

1) posiada wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki
o rodzinie lub praca socjalna lub;

2) posiada wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2019 r., poz.1111) i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub;

3) posiada wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3 – letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

- zakres programowy szkolenia, o którym mowa powyżej określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń na asystenta rodziny (Dz. U. 2011, poz. 1608);

4) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;

5) wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;

6) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądowym za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

7) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.

 7.    Wymagania dodatkowe:

1) wysoka kultura osobista;

2) równowaga emocjonalna;

3) zdolność analitycznego rozwiązywania problemów;

4) samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy;

5) odporność na stres;

6) odpowiedzialność;

7) asertywność;

8) wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny;

9) dobra znajomość przepisów prawa z zakresu: wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, prawa pracy, prawa rodzinnego.

8.    Główne obowiązki:

Do zadań asystenta rodziny należy w szczególności:

1) opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny
i w konsultacji z pracownikiem socjalnym,  o którym mowa w art. 11 ust. 1;

2) opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;

3) udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;

4) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;

5) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;

6) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;

7) wspieranie aktywności społecznej rodzin;

8) motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

9) udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;

10) motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;

11) udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;

12) podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;

13) prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;

13a) realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. 2019 poz.473);

14) prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;

15) dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku, i przekazywanie tej oceny podmiotowi, o którym mowa w art. 17 ust. 1;

16) monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;

17) sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;

18) współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się
w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;

19) współpraca z zespołem interdyscyplinarnym i/lub grupą roboczą funkcjonującym na terenie gminy Świerczów oraz innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

9.    Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny;

2) życiorys zawodowy-CV;

3) kwestionariusz osobowy;

4) kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego;

5) kopie świadectw pracy;

6) kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;

7) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;

8) oświadczenie, że kandydat nie był i nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona lub ograniczona;

9) oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego;

10) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych
w ofercie pracy na potrzeby postępowania rekrutacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerczowie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781).

Wszystkie dokumenty i oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane a kopie składanych dokumentów powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

10.   Informacje dodatkowe:

- praca asystenta rodziny będzie wykonywana w ramach stosunku pracy na umowę na zastępstwo w systemie zadaniowego czasu pracy ( 40 godz. tygodniowo);

- praca asystenta rodziny nie może być łączona z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego na terenie gminy, w której praca ta jest prowadzona. Asystent nie może prowadzić postępowań z zakresu świadczeń realizowanych przez gminę;

- stanowisko asystenta rodziny należy do stanowisk pomocniczych i obsługi w rozumieniu ustawy z dn. 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz.1282).

11.  Miejsce i termin składania dokumentów:

Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Asystenta Rodziny” w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – sekretariacie lub przesyłać na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świerczowie ul. Brzeska 15 , 46-112 Świerczowie, w terminie do dnia 08.09.2020 r.  do godz. 14.00

O zachowaniu terminu złożenia dokumentów aplikacyjnych decyduje odpowiednio data złożenia dokumentów w Ośrodku lub dostarczenia przesyłki do Ośrodka.

Informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerczowie  oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerczowie ul. Brzeska 15 .

Oferty odrzucone można odbierać osobiście w siedzibie Ośrodka przez okres 3 miesięcy.
Po upływie powyższego terminu zostaną one komisyjnie zniszczone.

 Świerczów, dnia  25.08.2020 r.

Maria Bednarz
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Świerczowie