||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

Aktywizacja zawodowa drogą do samodzielności - rok 2011

Gminny projekt pn. ”AKTYWIZACJA ZAWODOWA DROGĄ DO SAMODZIELNOŚCI” realizowany w 2011r. współfinansowany był przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizatorem projektu był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świerczowie, był to projekt systemowy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wartość projektu wyniosła w 85.592,58 zł, w tym Rada Gminy przeznaczyła kwotę 8.990,94 zł na zasiłki celowe dla beneficjentów z przeznaczeniem na koszty związane z uczestnictwem w projekcie.
Głównym celem projektu był wzrost poziomu integracji społecznej oraz szans powrotu na rynek pracy poprzez działania szkoleniowe i edukacyjne nakierowane na pobudzanie aktywności na rynku pracy pozwalające na przezwyciężenie barier beneficjentów pomocy pozwalających na przezwyciężenie barier bezrobotnych klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerczowie w grupie 8 uczestników w tym 4K i 4M w okresie od 01.01.2011r. do 31.12.2011r.
W ramach projektu wsparciem objętych zostało 8 osób bezrobotnych (4 kobiety i 4 mężczyzn), klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerczowie, będących w wieku aktywności zawodowe. Grupę docelową stanowili: kobiety w wieku od 26 lat do 50 lat o wykształceniu podstawowym i zawodowym oraz mężczyźni w wieku od 21 lat do 44 lat o wykształceniu podstawowym i zawodowym. Osoby te posiadały niskie lub zdezaktualizowane kwalifikacje zawodowe, które nie były adekwatne do potrzeb współczesnego rynku pracy.
W ramach działań zostały podpisane kontrakty socjalne z beneficjentami ostatecznymi. W ramach projektu 8 uczestników (4 kobiety i 4 mężczyzn) zostało objętych wsparciem:
·      szkolenie Trening kompetencji społecznych w ramach którego uczestnicy wzięli udział w: zajęciach z doradca zawodowym w wymiarze 12 godzin warsztatów grupowych i w konsultacjach indywidualnych w wymiarze 3 godzin dla 1 osoby, w zajęciach z psychologiem w wymiarze 20 godzin warsztatów grupowych i w konsultacjach indywidualnych w wymiarze 1 godziny dla jednej osoby oraz w zajęciach z prawnikiem w wymiarze 6 godzin i w konsultacjach indywidualnych w wymiarze 1 godzinny dla 1 osoby,
·      kurs zawodowy kurs Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej dla 4 uczestniczek w wymiarze 35 godz. zajęć teoretycznych i praktycznych w ramach kursu Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej zdobyły wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu handlu i obsługi kas fiskalnych.
·      kurs Brukarz glazurnik dla 4 uczestników w wymiarze 150 godz. zajęć teoretycznych i praktycznych. W ramach zajęć praktycznych kursu Brukarz glazurnik uczestnicy mieli możliwość samodzielnego wykonania poszczególnych etapów prac brukarskich i wykończeniowych na terenie stanowiącym wejście do budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Świerczowie.
·      Uczestnicy projektu wzięli udział w dodatkowych konsultacjach indywidualnych z doradcą zawodowym w okresie X - XII 2011r.
·      zasiłki celowe z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z uczestnictwem w projekcie.
Uczestnicy otrzymali zaświadczenia i świadectwa ukończenia kursów i szkoleń.
Kursy i szkolenia przeprowadzane były przez instytucje/firmy zewnętrzne, które posiadają odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje.

IMG_0534.jpeg IMG_0549.jpeg IMG_0565.jpeg IMG_0567.jpeg
IMG_0583.jpeg IMG_0586.jpeg IMG_0608.jpeg IMG_0611.jpeg
IMG_0631.jpeg IMG_0663.jpeg IMG_5616.jpeg