||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

Świerczów, dn. 13.08.2020 r.

RIM.271.02.2019/2020.MH

 

UNIEWAŻNIENIE

POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO 

 

            Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986, 2215 z późn. zm.) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 566080-N-2020 z dnia 24.07.2020r., dot. zadania pn.: Termomodernizacja budynku Wiejskiego Centrum Kultury i Rekreacji w Biestrzykowicach”- roboty do zakończenia i poprawkowe oraz Zadanie nr 2 Wiejskie Centrum Kultury i Rekreacji  Biestrzykowice – schody wewnętrzne – remont.

          

UZASADNIENIE

 

            Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986, 2215 z późn. zm.) postępowanie, o którym mowa powyżej unieważniono, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającemu wykluczeniu.

 

z upoważnienia Wójta Gminy
Alicja Piasecka     

Załącznik:
PDFUnieważnienie postępowania przetargowego.pdf