||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

Aktywizacja zawodowa drogą do samodzielności - rok 2013/2014

 

Gminny projekt pn. ”AKTYWIZACJA ZAWODOWA DROGĄ DO SAMODZIELNOŚCI” realizowany będzie w latach 2013-2014 i współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizatorem projektu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świerczowie, jest to projekt systemowy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Głównym celem projektu jest wzrost aktywności społecznej i zawodowej oraz powrót na rynek pracy 24 klientów (12K i 12M) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerczowie w okresie 01.05.2013 – 30.11.2014.
W 2013r Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świerczowie rozpoczął realizację projektu. W miesiącu maju przeprowadzono rekrutację uczestników projektu. Z pośród chętnych wyłoniono 12 osobową grupę uczestników (6 kobiet i 6 mężczyzn). W ramach projektu uczestnicy zostali objęci kontraktami socjalnymi. Otrzymali następujące wsparcie:
·      zajęcia z doradcą zawodowym w wymiarze 16 godzin warsztatów grupowych i 3 godzi dla 1 osoby konsultacji indywidualnych,
·      zajęcia z psychologiem w wymiarze 16 godzin warsztatów grupowych i 2 godzin dla 1 osoby konsultacji indywidualnych,
·      zajęcia z prawnikiem w wymiarze 6 godzin warsztatów grupowych i 1 godziny dla 1 osoby konsultacji indywidualnych,
·      kurs Brukarz w wymiarze 125 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych,
·      kurs Ogrodnik terenów zielonych w wymiarze 80 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych
·      zasiłki celowe z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z uczestnictwem w projekcie.
Szkolenia zawodowe rozpoczęły się w sierpniu i zakończyły się w listopadzie 2013r. W ramach szkoleń uczestnicy wzięli udział w zajęciach teoretycznych i praktycznych które odbyły sie na terenie miejscowości Świerczów. Uczestnicy kursów nabyli wiedzę i umiejętności z zakresu brukarstwa oraz tworzenia i pielęgnacji terenów zielonych. Wszyscy uczestnicy brali czynny udział w powyższych kursach i zajęciach, byli bardzo aktywni i zdyscyplinowani. Namacalnym i trwałym efektem zajęć praktycznych jest zagospodarowany plac przy budynku należącym do Urzędu Gminy Świerczów na którym uczestnicy i uczestniczki w ramach zajęć praktycznych mieli możliwość samodzielnego wykonania poszczególnych etapów prac brukarskich oraz prac zakładania i pielęgnacji terenów zielonych o których uczyli się na zajęciach teoretycznych.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świerczowie w 2014r będzie kontynuował realizację projektu. Zaplanowano objęcie wsparciem 12 uczestników (6 kobiet i 6 mężczyzn).
Wartość projektu na lata 2013 – 2014 wynosi 221 072,00zł w tym 23 212,56zł wkładu własnego. Wkład własny przeznaczono na zasiłki celowe i zasiłki celowe specjalne na pokrycie kosztów związanych z uczestnictwem w projekcie.
Dzięki udziałowi w projekcie zwiększy się potencjał zawodowy i osobisty uczestników projektu, co umożliwi im wejście lub powrót na współczesny rynek pracy, ukształtuje pozytywną postawę na rynku pracy, oraz pozwoli na wyrwanie się z niebytu zawodowego, a także umożliwi im powrót do życia w społeczeństwie. Zmiany będą miały korzystny wpływ na rodziny osób objętych wsparciem oraz środowisko lokalne. 

IMG_0851.jpeg IMG_7145.jpeg Kopia PA020079.jpeg P9270073.jpeg P9270076.jpeg P9270078.jpeg  PA020079.jpeg PA020086.jpeg PB050039.jpeg PB050043.jpeg PB050044.jpeg PB050045.jpeg PB050047.jpeg