||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Zarządzenie Nr 0050/82/2020 Wójta Gminy Świerczów z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę lokalu użytkowego, stanowiącego własność Gminy Świerczów

Z A R Z Ą D Z E N I E  Nr 0050/ 82 / 2020

WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW  
z dnia   10  sierpnia  2020 r.

 

w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę lokalu użytkowego, stanowiącego  własność Gminy Świerczów

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2020 r.  poz. 713),  art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 651) oraz Zarządzenia nr  005074/2020 z dnia  10  lipca  2020 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości  przeznaczonej do dzierżawy, Wójt  Gminy  zarządza, co następuje:

     § 1.1. Ogłaszam przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę lokalu użytkowego, będącego własnością  Gminy Świerczów.

2. Ogłoszenie o przetargu dotyczące ww. lokalu i stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

     § 2.1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej gminy Świerczów i w prasie lokalnej.

 

Wójt Gminy Świerczów
  Barbara Bednarz    

 

 

 

 

1) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. poz. 284,471, 782.

 

                                                                                          Załącznik nr 1 do zarządzenia

                                                                                          nr  0050/ 82 /2020  z dnia 10 sierpnia 2020 r

 

 O G Ł O S Z E N I E       

  

Wójt Gminy w Świerczowie na podstawie art. 38  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2020 r. poz. 651))   oraz § 6  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości   (Dz. U. z 2014, poz. 1490) 

o g ł a s z a

przetarg ustny nieograniczony

 

na dzierżawę niżej wymienionego lokalu użytkowego na okres do 3 lat stanowiącego własność  gminy Świerczów, umieszczonego w wykazie i podanego do publicznej wiadomości  w dniu  10 lipca 2020 r.

 

L.p.

Miejscowość

  Adres

Pow.

lokalu w m2

Opis

nieruchomości:

przeznaczenie,

obciążenie  

nieruchomości

Forma

oddania

Stawka

wywoławcza

czynszu netto.

(Do wylicytowanej stawki zostanie doliczony VAT oraz media).

Wadium

  1.

Świerczów

   ul. Opolska 9

35.20

Lokal handlowo - użytkowy. 

Bez obciążeń

i zobowiązań

przetarg

ustny nieograniczony

9.11 zł/m2

60.00 zł

 

Przetarg odbędzie się w dniu 11 września 2020 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy Świerczów pokój nr 6 I p. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości podanej w ogłoszeniu w Kasie Urzędu Gminy w terminie do dnia 08 września 2020 r. Postąpienie w przetargu to 10% stawki wywoławczej czynszu. Przetarg jest ważny, jeżeli chociaż jeden z uczestników przetargu  zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej stawki wywoławczej  czynszu. Wylicytowany w przetargu czynsz płatny jest w terminie określonym przez Wójta Gminy Świerczów. Wpłacone wadium zalicza się uczestnikowi przetargu, który przetarg wygrał na poczet czynszu dzierżawnego, zaś pozostałym  uczestnikom  przetargu zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.  W przypadku uchylenia się zwycięzcy przetargu od zawarcia umowy wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wójt Gminy może odwołać niniejszy przetarg jedynie w przypadku uzasadnionej przyczyny.

 

 

                                                                                                 Wójt Gminy Świerczów
  Barbara Bednarz    

 

 

Zasady aktualizacji i termin wnoszenia opłat:

 

1.  Dzierżawca jest zobowiązany do zapłaty czynszu za dzierżawiony lokal, ustalony w przetargu.

2.  Stawka czynszu ustalona w  przetargu z dniem 1 stycznia każdego następnego roku kalendarzowego ulega waloryzacji średniorocznym wskaźnikiem cen i usług konsumpcyjnych ogółem za rok w stosunku do poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

3.  Wydzierżawiający powiadamia dzierżawcę pisemnie o zmianach stawki czynszu.

4.  Czynsz za lokal płatny jest miesięcznie wraz mediami po podpisaniu  umowy .

5.  W wypadku niezapłacenia w terminie czynszu, Wydzierżawiający nalicza odsetki ustawowe.

1) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. poz. 284,471, 782.