||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

Aktywizacja zawodowa drogą do samodzielności - rok 2012

Gminny projekt pn. ”AKTYWIZACJA ZAWODOWA DROGĄ DO SAMODZIELNOŚCI” realizowany w 2012r. współfinansowany był przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizatorem projektu był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świerczowie, był to projekt systemowy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
            Głównym celem projektu był wzrost poziomu integracji społecznej oraz szans powrotu na rynek pracy 8 osób (4K i 4M) bezrobotnych, będących klientami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerczowie w okresie od 01.05.2012r. do 30.11.2012r.
            Projekt kierowany był do 8 bezrobotnych (4 K i 4 M) klientów GOPS w Świerczowie będących w wieku aktywności zawodowej, zarejestrowanych w PUP w Namysłowie.
Uczestnicy zostali objęci kontraktami socjalnymi. W ramach projektu 8 uczestników (4 kobiety i 4 mężczyzn) otrzymało wsparcie:
·      szkolenie Trening kompetencji społecznych: uczestnicy wzięli udział w zajęciach z doradcą zawodowym w wymiarze 12 godzin warsztatów grupowych oraz 3 godzin dla 1 osoby konsultacji indywidualnych i w zajęciach z psychologiem w wymiarze 16 godzin warsztatów grupowych oraz 2 godzin dla 1 osoby konsultacji indywidualnych.
·      kurs Brukarz w wymiarze 130 godzin zajęć teoretycznych i indywidualnych. Uczestnicy w ramach zajęć praktycznych mieli możliwość samodzielnego wykonania poszczególnych etapów prac brukarskich ,o których uczyli się na zajęciach teoretycznych. Namacalnym i trwałym efektem zajęć praktycznych kursu Brukarz jest wybrukowany plac przy świetlicy wiejskiej we wsi Miejsce.
·      kurs Ogrodnik terenów zielonych w wymiarze 35 godzin zajęć teoretycznych i indywidualnych. Uczestniczki w ramach zajęć praktycznych mieli możliwość samodzielnego wykonania poszczególnych etapów prac zakładania i pielęgnacji terenów zielonych ,o których uczyli się na zajęciach teoretycznych. Efektem zajęć praktycznych kursu jest zagospodarowany skwer przy budynku Domu Kultury w Świerczowie.
Wszyscy uczestnicy brali czynny udział w powyższych kursach i zajęciach, byli bardzo aktywni i zdyscyplinowani.
Całkowita wartość realizacji projektu wyniosła 67 222,64 zł z tego Rada Gminy przeznaczyła kwotę 7 128,03 zł na zasiłki celowe dla beneficjentów z przeznaczeniem na koszty związane z uczestnictwem w projekcie.
Dzięki udziałowi w projekcie zwiększył się potencjał zawodowy i osobisty uczestników projektu, co umożliwi im wejście lub powrót na współczesny rynek pracy, ukształtuje pozytywną postawę na rynku pracy, oraz pozwoli na wyrwanie się z niebytu zawodowego, a także umożliwi im powrót do życia w społeczeństwie. Zmiany będą miały korzystny wpływ na rodziny osób objętych wsparciem oraz środowisko lokalne.                              

IMG_5040.jpeg IMG_5097.jpeg IMG_5104.jpeg Obraz 106.jpeg Obraz 110.jpeg Obraz 111.jpeg Obraz 119.jpeg IMG_6010.jpeg IMG_6073.jpeg IMG_6074.jpeg IMG_6130.jpeg IMG_6134.jpeg
IMG_6135.jpeg IMG_6137.jpeg