||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Zarządzenie NR 0050/78/2020 Wójta Gminy Świerczów w sprawie sprzedaży samochodu specjalnego pożarniczego Star 244 karosacja Jelcz 008

       

  ZARZĄDZENIE NR  0050/78/2020

WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW

z dnia  29 lipca 2020 r.

 

w sprawie sprzedaży samochodu specjalnego pożarniczego Star 244  karosacja Jelcz 008

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży w formie przetargu nieograniczonego ustnego samochód specjalny pożarniczy Stara 244 karosacja Jelcz 008  , rok produkcji 1985, o numerze rejestracyjnym:  ONA E085,  będącego na stanie Urzędu Gminy, stanowiącego własność  mienia Gminy Świerczów.

 

§ 2.  1. Ustala się cenę wywoławczą sprzedaży samochodu specjalnego pożarniczego , o którym mowa w § 1, na kwotę 10 000.00 zł netto.

2.  Treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

3. Ustala się regulamin przeprowadzenia przetargu zgodnie z załącznikiem  nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3. Do przeprowadzenia przetargu powołuje się Komisję Przetargową w składzie:

 

1. Michał Hnat – Przewodniczący Komisji 

2. Alicja Paduch – Członek Komisji

3. Witold Żurkowski – Członek Komisji

 

§ 4. Zadaniem Komisji Przetargowej będzie przeprowadzenie przetargu i sporządzenie protokołu z przebiegu przetargu.

 

§ 5. Pojazd zostanie przekazany nabywcy po wpłacie pełnej kwoty wynikającej z przetargu na konto bankowe Gminy Świerczów, w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy.

 

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.

 

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Świerczów
Barbara Bednarz  
     

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050/78/2020

Wójta Gminy Świerczów z dnia 29 lipca 2020 r.

 

Wójt Gminy Świerczów podaje do publicznej wiadomości , że w dniu 08.09.2020 r. o godz. 11:00 odbędzie się nieograniczony ustny przetarg na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego, w siedzibie sprzedającego, Gminie Świerczów ul. Brzeska 48,  46-112  Świerczów  tel. 77 4196170 wew. 17,  e-mail: . Przedmiotem przetargu jest samochód specjalny pożarniczy Star 244 karosacja Jelcz 008

o następujących danych technicznych:

 

Rok produkcji:

1985

Data pierwszej rejestracji:

20.08.1985 r.

Nr rejestracyjny:

ONA E085

Nr identyfikacyjny (VIN):

9702

Kolor nadwozia:

czerwony

Pojemność/moc silnika:

6830 cm ³,  110 KW

Silnika:

Olej napędowy

Stan pojazdu:

bez osprzętu

Przebieg:

28910 km

 

1. Tryb przetargu: 

- Przetarg ustny nieograniczony.  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości   10% ceny wywoławczej. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Gminy Świerczów nr: 19 8890 1024 0016 1176 2003 0017 BS Świerczów do dnia 04.09.2020 r. , dowód wpłaty wadium należy okazać Komisji przetargowej.

2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:

- Przetarg odbędzie się w dniu 08.09.2020 r. o godz. 11:00, w Urzędzie Gminy Świerczów ul. Brzeska 48, pokój nr 6

3. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć przedmiot przetargu:

- Ochotnicza Straż Pożarna w Dąbrowie ul. Kolejowa 9B. Pojazd będzie udostępniany zainteresowanym stronom po uprzednim kontakcie telefonicznym w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.  - Osoba do kontaktu: Witold Żurkowski tel. 774196170 wew. 17

4. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na sprzedaż samochodu, bez podania przyczyny.

5. Inne informacje:

1) Cena wywoławcza netto – 10 000.00 zł.

2) Minimalne postąpienie w przetargu to 1%  ceny wywoławczej.

3) Data podpisania umowy kupna-sprzedaży zostanie wyznaczona niezwłocznie po pozytywnym zakończeniu przetargu.

4) Nabywca jest zobowiązany zapłacić kwotę  nabycia pojazdu (pomniejszoną o wartość wpłaconego wadium) przed podpisaniem umowy kupna-sprzedaży, pod rygorem utraty wadium.

5) Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy  kupna-sprzedaży.

 

Wójt Gminy Świerczów
Barbara Bednarz  
    

         Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050/78/2020

   Wójta Gminy Świerczów z dnia 29 lipca 2020 r.

 

 

REGULAMIN

 

przetargu nieograniczonego ustnego (licytacja) na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego Star 244 karosacja Jelcz 008

 

§ 1. Organizatorem nieograniczonego ustnego  przetargu  jest Wójt Gminy  Świerczów.

 

§ 2. Przetarg na sprzedaż pojazdu  ma formę publicznego przetargu ustnego (licytacji).

 

§ 3. 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, do dnia  04.09.2020 r.  Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Gminy Świerczów nr 19 8890 1024 0016 1176 2003 0017 BS Świerczów i okazać Komisji przetargowej Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Gminy Świerczów.

2. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu.

3. Wadium wpłacone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny zakupu.

4. Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli uczestnik przetargu, który wygrał, uchyli się od zawarcia umowy.

 

§ 4. Przetarg przeprowadza komisja przetargowa.

 

§ 5. Przewodniczący komisji przetargowej otwiera przetarg niegraniczony ustny oraz informuje strony o:

1) przedmiocie przetargu,

2) cenie wywoławczej,

3) wysokość wadium,

4) minimalnym postąpieniu w przetargu,

5) termin uiszczenia ceny nabycia.

 

§ 6. 1. Stawienie się jednego licytanta wystarczy do odbycia przetargu.

2. Nabywca zobowiązany jest zapłacić kwotę nabycia pojazdu, niezwłocznie po wygraniu przetargu, w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia przeprowadzenia przetargu.

4. Wydanie przedmiotu przetargu nastąpi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty nabycia oraz podpisaniu umowy.

 

§ 7. 1. Komisja przetargowa sporządza z przetargu protokół, który powinien zawierać:

1) określenie miejsca i czasu oraz rodzaj przetargu,

2) imiona i nazwiska osób prowadzących przetarg,

3) wysokość ceny wywoławczej,

4) najwyższą cenę oferowaną za przedmiot przetargu,

5) imię i nazwisko i miejsce zamieszkania nabywcy lub jego siedziba,

6) wysokość ceny nabycia i oznaczenie kwoty, jaką nabywca uiścił na poczet przetargu,

7) wnioski i oświadczenia osób obecnych w czasie prowadzonego przetargu,

8) wzmiankę o odczytaniu protokołu.

 

2. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisuje przewodniczący i członkowie komisji przetargowej oraz nabywca.

                 

§ 8. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu lub jego odwołania bez podania przyczyny.

 

Zdjęcia: