||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

ZAPYTANIE CENOWE NR 4 DOTYCZY ZADANIA PN.: "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag."

Świerczów, 28.07.2020 r.

 

Zapytanie ofertowe nr 4

 

I. Zapytanie cenowe:

I.1. Zamawiający: Gmina Świerczów ul. Brzeska 48, 46-112 Świerczów reprezentowana przez Wójta Gminy Świerczów Barbarę Bednarz, NIP 7521359210, REGON 531412757.

 

Zaprasza do złożenia ofert na: Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.

 

I.2. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Usuwanie odpadów folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag na terenie Gminy Świerczów.

Zakres rzeczowy obejmuje usunięcie odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Świerczów, w tym: załadunek, odbiór odpadów z miejsca wskazanego na terenie Gminy Świerczów, transport odpadów z miejsca odbioru do miejsca unieszkodliwiania, rozładunek i zdeponowanie/unieszkodliwienie lub poddanie odzyskowi odpadów pochodzących z działalności rolniczej: folia rolnicza, siatka i sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach i typu big bag wraz z kosztami unieszkodliwiania oraz prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji opadów. Szacunkowa ilość odpadów do odbioru i unieszkodliwiania lub poddania odzyskowi, na podstawie zgłoszeń rolników:

- odpady z folii rolniczej – 5,58 Mg;

- odpady z siatki do owijania balotów – 0,5 Mg;

- odpady ze sznurka do owijania balotów – 0,135 Mg;

- odpady po opakowaniach po nawozach – 5,165 Mg;

- odpady po opakowaniach typu Big-Bag – 8,740 Mg.

 

Razem szacunkowo: 20,120 Mg

 

Kody CPV:

90533000-2  Usługi gospodarki odpadami

90512000-9  Usługi transportu odpadów

90500000-2 Usługi związane z odpadami

90514000-3 Usługi recyklingu odpadów

Termin oraz miejsce odbioru odpadów zostaną ustalone po wyłonieniu wykonawcy.

Prace wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia:

- ważenie odbieranych odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag przy użyciu własnych (posiadających legalizację) urządzeń,

- załadunek odpowiednio zapakowanych odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag oraz uporządkowanie miejsca wykonywania usługi z w/w odpadów.

- transport odebranych odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag do miejsca ich odzysku lub unieszkodliwienia środkami transportu posiadającymi aktualne zezwolenie na transport odpadów,

- rozładunek i przekazanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag do odzysku lub unieszkodliwienia.

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest:

1. Spisać z każdą osobą dostarczającą odpady oraz osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego protokół odbioru odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag – (dla każdej ze stron po jednym egzemplarzu). Protokół w szczególności powinien zawierać następujące dane:

1) imię i nazwisko właściciela posesji/ użytkownika, który dostarcza odpady;

2) adres, z którego pochodzą dostarczone odpady z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań typu Big-Bag

3) datę odbioru

4) wagę odbieranego odpadu w rozbiciu na:

- folie rolnicze;

- siatki do owijania balotów;

- sznurki do owijania balotów;

- opakowania po nawozach;

- opakowania typu Big Bag;

5) podpis właściciela/ użytkownika

6) podpis wykonawcy (właściciela firmy) lub osoby upoważnionej przez wykonawcę ze wskazaniem pełnionej funkcji,

7) pieczęć firmową wykonawcy,

2. Do prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów określonej art. 66 i 67 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. 701 tj.) z zastosowaniem wzorów dokumentów określonych rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25.04.2019 r.
w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2019 poz.819),

3. Wykonania przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem wymogów obowiązującego w tym zakresie prawa, do przekazania Zamawiającemu stosownych dokumentów potwierdzających właściwe i zgodne z przepisami wykonanie przedmiotu zamówienia, a w szczególności:

- oryginałów/potwierdzonych za zgodność kart przekazania odpadów, osobno dla każdego
z właścicieli nieruchomości, którzy przekazali odpady z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag oraz kart przekazania odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag poddanych odzyskowi lub unieszkodliwieniu.

- wygenerowane z systemu BDO karty ewidencji odpadów potwierdzające przyjęcie odpadów przez prowadzącego zbieranie lub przetwarzanie odpadów w procesie odzysku lub unieszkodliwienia, wraz z ich zbiorczym zestawieniem.

- wygenerowane z systemu BDO dokumenty ewidencji odpadów potwierdzające ostateczne zagospodarowanie odpadów w procesie unieszkodliwienia lub odzysku, wraz z ich zbiorczym zestawieniem

4. Wykonawca wykona co najmniej 10-15 zdjęć podczas wykonywania prac na różnym etapie, czytelnych dobrej jakości, kolorowych zdjęć, ilustrujących przebieg realizacji zadania.

5. Po wykonaniu zadania Wykonawca przedłoży Zamawiającemu sprawozdanie zawierające: adres gospodarstwa rolnego, z którego dostarczone zostały odpady, wskazanie ilości odebranego odpadu w Mg w rozbiciu na folie rolnicze, siatki i sznurki do owijania balotów, opakowania po nawozach i typu Big- Bag.

6. Po wykonaniu zadania Wykonawca złoży oświadczenie o prawidłowym wykonaniu prac
 z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych.

7. Wykonawca zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszelkie informacje i dane otrzymane od Zamawiającego oraz od właścicieli nieruchomości, którzy dostarczą odpady.

8. Wszelkie działania lub czynności nie opisane powyżej, a wynikające z procedur określonych w ustawach oraz przepisach szczególnych, niezbędne do właściwego
i kompletnego wykonania zamówienia Wykonawca winien wykonać w ramach przedmiotu zamówienia i uwzględnić w kosztach i terminie wykonania przedmiotu zamówienia.

9. Rozliczenia będą dokonywane na podstawie rzeczywistej wagi rodzaju odpadów zgodnie
z ofertą cenową – wg tabeli dla poszczególnych frakcji odpadów po cenach jednostkowych brutto.

I.3. Termin realizacji zamówienia: do dnia 20.10.2020 r.

I.4. Okres gwarancji: nie dotyczy

I.5. Miejsce i termin złożenia ofert:

Urząd Gminy Świerczów, pok. nr 2 - sekretariat,

ul. Brzeska 48, 46-112 Świerczów

do dnia 18.08.2020 r., do godz. 12:00

Sposób składania ofert: osobiście lub przesyłką pocztową w zamkniętej kopercie z opisem jak poniżej:

pełna nazwa Wykonawcy

adres

numer telefonu, faksu

NIP, REGON

 

OFERTA – Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.

 

 

NIE OTWIERAĆ PRZED GODZINĄ 1210 dnia 18.08.2020 r.

 

 

I.6. Termin otwarcia ofert: Urząd Gminy Świerczów pok. nr 3  18.08.2020 r., godz. 12:10

I.7. Warunki płatności:  do 21 dni od dnia prawidłowo wystawionej faktury.

I.8. Osoba upoważniona do kontaktu: Alicja Paduch nr. tel. 77 419 61 70 wew. 17,

e-mail: ug_rolnictwo@swierczow.pl

Sporządziła: A.Paduch

Wójt Gminy Świerczów       
28.07.2020 r. Barbara Bednarz 

(data i podpis Kierownika jednostki)

Załącznik:

DOCCzęść II Formularz oferenta 2.doc