||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Notatka z przeprowadzonego rozeznania rynku zamówienia o wartości od 2.000 do 5.000 euro pn.: "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag."

Załącznik Nr 1
do Regulaminu udzielania zamówień publicznych
o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000 euro netto
 w Urzędzie Gminy w Świerczowie

 

Notatka z przeprowadzonego rozeznania rynku zamówienia o wartości
od 2.000 do 5.000 euro

 

1. Opis przedmiotu zamówienia: Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.

2. Termin realizacji/wykonania zamówienia: 20.10.2020 r.

3. Wartość zamówienia: 8 178,86 zł (netto) ustalona na podstawie: Warunków dofinansowania ze środków NFOŚiGW.

4. Wartość zamówienia w euro  1 915,73 przeliczona zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych 1euro = 4,2693 zł.

5. Nazwisko i imię osoby która ustaliła wartość zamówienia: A. Paduch

6. Data ustalenia wartości zamówienia 18.09.2019 r.

7. Informację dotycząca ceny i innych kryteriów wyboru oferty uzyskano od: brak ofert

 

L.p.

Nazwa i adres wykonawcy

Inne kryteria

( wymienić)

Oferowana

cena netto/brutto

1.

---------

----------

---------

 

8. Informacje uzyskano w dniu:

9. Wybrano wykonawcę nr: Postępowanie unieważniono. W terminie określonym w zapytaniu ofertowym nr 3 z dnia 02.07.2020 r. nie wpłynęła żadna oferta.

10. Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:

 

Notatkę sporządziła: A. Paduch

Wójt Gminy Świerczów       
22.07.2020 r. Barbara Bednarz   

(Data i podpis Kierownika jednostki)