||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

Akademia Równych Szans-programy rozwojowe szkół podstawowych w gminie Świerczów

EFS2.jpeg EFS1.jpeg

Poddziałanie 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Projekt pn. „Akademia Równych szans – programy rozwojowe szkół podstawowych w gminie Świerczów” dla dwóch szkół podstawowych z Bąkowic i Dąbrowy rozpoczął się                1 października 2010 r. i potrwa do 31.07.2010 r. Wartość tego projektu to 405 171,01 zł.

Rezultaty realizacji w/w projektu:

  • Podniesienie kwalifikacji kadry pedagogicznej obu placówek poprzez przeszkolenie jej z nowych efektywnych i innowacyjnych metod nauczania.
  • Zorganizowanie zajęć pozalekcyjnych z języków: polskiego, angielskiego i niemieckiego, matematyki, informatyki, przyrody, zajęć artystycznych oraz podstaw przedsiębiorczości a co za tym idzie rozwój kompetencji kluczowych uczniów poprzez udział w zajęciach.
  • Zorganizowanie zajęć dydaktyczno wyrównawczych, które zmniejszą dysproporcje edukacyjne uczniów biorących w nich udział.
  • Zajęcia specjalistyczne (korekcyjno-kompensacyjne) oraz doradztwo i opieka psychologiczno pedagogiczna.
  • Zajęcia związane z równością płci i przeciwdziałaniem dyskryminacji w szkole, zagrożeniami wynikającymi ze stosowania przemocy i używek.
  • Unowocześnienie bazy dydaktycznej poprzez zakup nowych pomocy naukowych.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach

Europejskiego Funduszu Społecznego