||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Zarządzenie nr 0050/74/2020 Wójta Gminy Świerczów z dnia 10 lipca 2020 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wynajmu

Zarządzenie Nr 0050/74/2020
Wójta Gminy Świerczów
z dnia  10 lipca  2020 roku

 

       W sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wynajmu.

 

    Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r.  poz. 713),  w związku z art. 25 ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2020 r. poz. 651). Wójt Gminy Świerczów zarządza co następuje:

§ 1. Podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie zarządzenia w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach internetowych urzędu, prasie lokalnej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz wymienionych  miejscowościach wykaz nieruchomości przeznaczonej do wynajmu na okres do3 lat tj.

 

L.p.

Miejscowość Adres

Księga

Wieczysta

 Pow.

 lokalu

Opis nieruchomości:

przeznaczenie,

obciążenie nieruchomości

Forma

Oddania

Stawka wywoławcza czynszu

1.

Świerczów

ul. Opolska 9

OP1U/000

60600/4

35.20 m2

Lokal handlowo – usługowy.

Bez obciążeń

i zobowiązań

Przetarg ustny nieograniczony

9.11 zł.

Do wylicytowanej sumy będzie doliczony VAT oraz koszty eksploatacyjne.

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy   
Barbara Bednarz

Zasady aktualizacji i termin wnoszenia opłat:

1.  Najemca jest zobowiązany do zapłaty czynszu ustalonego w przetargu.

2.  Stawka czynszu za przedmiot wynajmu ulega waloryzacji  corocznie.

3.  Wynajmujący powiadamia dzierżawcę pisemnie o zmianach stawki czynszu.

4.  Czynsz wraz z mediami  płatny jest miesięcznie do dnia 10 każdego miesiąca. 

5.  W wypadku niezapłacenia w terminie czynszu wynajmujący naliczy odsetki ustawowe.

 

 

 


1) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. poz. 284,471, 782.