||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

ZAPYTANIE CENOWE DOTYCZY ZADANIA PN.: „Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świerczów do Przedszkola Integracyjnego w Namysłowie ul. Parkowa 3, Zespołu Szkół Specjalnych w Namysłowie ul. Staszica 8, w roku szkolnym 2020/2021”

Załącznik Nr 3

Do Regulaminu udzielania zamówień publicznych
o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000 euro netto
w Urzędzie Gminy w Świerczowie

Gmina Świerczów
ul. Brzeska 48
46-112 Świerczów

(nazwa i adres zamawiającego)

Świerczów, dnia 16.07.2020 r.

RIM.7021.53.2020.MH

 

Zapytanie cenowe o wartości nie przekraczającej 30 000 euro.

 

l. Zapytanie cenowe:

l.1. Zamawiający: Gmina Świerczów ul. Brzeska 48, 46-112 Świerczów reprezentowana przez Wójta Gminy Świerczów Barbarę Bednarz zaprasza do złożenia ofert na: „Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świerczów do Przedszkola Integracyjnego w Namysłowie ul. Parkowa 3, Zespołu Szkół Specjalnych w Namysłowie ul. Staszica 8, w roku szkolnym 2020/2021”.

l.2. Przedmiot zamówienia: „Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świerczów do Przedszkola Integracyjnego w Namysłowie ul. Parkowa 3, Zespołu Szkół Specjalnych w Namysłowie ul. Staszica 8, w roku szkolnym 2020/2021”.

 

Do przewozu należy zabezpieczyć oznakowany autobus przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych. Autobus lub pojazd powinien być dostosowany w niezbędne urządzenia do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym dla osób na wózkach inwalidzkich.  Obowiązkiem usługodawcy jest zapewnienie osoby sprawującej stałą opiekę nad dowożonymi osobami do czasu przekazania ich opiekunowi świetlicy.

W przypadku awarii  pojazdu Wykonawca zobowiązany jest zapewnić transport zastępczy o równoważnym standardzie technicznym.

Wykonawca przez cały okres trwania umowy zobowiązany będzie świadczyć usługę z aktualnie obowiązującymi przepisami sanitarnymi oraz stosować się do komunikatów i zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego.

UWAGA: kierowca w czasie przewozu nie jest opiekunem dzieci!

Przewiduje się 5 osób do przewozu.

Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem umowy do udostępnienia zamawiającemu autobusu, którym będzie wykonywał usługi celem sprawdzenia wyposażenia w urządzenia do przewozu osób niepełnosprawnych.

Przewidywana dzienna liczba kilometrów dla autobusu przewożącego dzieci niepełnosprawne wynosi 54 km. Zamawiający poniesie koszty przewozu dzieci po trasach, natomiast nie poniesie kosztów przejazdu przewoźnika do początku i od końca trasy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia liczby dzieci niepełnosprawnych dowożonych do placówek oświatowych w Namysłowie z uwzględnieniem dodatkowej trasy (km), jeżeli taka sytuacja zaistnieje. Cena za 1 km podana w formularzu ofertowym przez Wykonawcę jest ceną stałą w okresie realizacji zamówienia. Dopuszcza się zmianę liczby kilometrów tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy zmieni się trasa np. w przypadku, gdy dojdzie dodatkowe dziecko lub zmieni się liczba placówek oświatowych.

 

Zamawiający nie wyraża zgody na powierzenie całości lub części zamówienia podwykonawcom.

l.3. Termin realizacji zamówienia: od 01.09.2020 r. do 25.06.2021 r.

l.4. Okres gwarancji: nie dotyczy

 

l.5. Miejsce i termin złożenia ofert: Urząd Gminy Świerczów,  ul. Brzeska 48, 46-112 Świerczów w pokoju nr 2 (sekretariat) do dnia 30.07.2020 r. do godz. 1200, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Przewóz dzieci niepełnosprawnych 2020/2021”, osobiście lub przesyłką pocztową

 

l.6. Termin otwarcia ofert: 30.07.2020 r. o godz.1210, w siedzibie Zamawiającego, w pokoju nr 3.

 

l.7. Warunki płatności  - do 21 dni od dnia prawidłowo złożonej faktury.

 

l.8. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Iwona Wilczyńska, Michał Hnat.

 

 

Sporządził: Michał Hnat

 

Wójt Gminy Świerczów
 
Barbara Bednarz     

 

 

Załączniki:

DOCXZał. nr 1 Formularz oferenta.docx
PDFZał. nr 2 Trasa oraz wykaz dzieci niepełnosprawnych 2020-2021.pdf