||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

ZAPYTANIE CENOWE DOTYCZY ZADANIA PN.: „Dowóz uczniów wraz z opiekunem z terenu Gminy Świerczów do Szkoły Podstawowej w Bąkowicach, Szkoły Podstawowej w Dąbrowie, Szkoły Podstawowej w Świerczowie, Przedszkola w Świerczowie i odwóz uczniów wraz z opiekunem

Załącznik Nr 3

Do Regulaminu udzielania zamówień publicznych
o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000 euro netto
w Urzędzie Gminy w Świerczowie

Gmina Świerczów

ul. Brzeska 48

46-112 Świerczów

 (nazwa i adres zamawiającego)

Świerczów, dnia 09.07.2020 r.

 

RIM.7021.49.2020.MH

 

Zapytanie cenowe o wartości nie przekraczającej 30 000 euro.

l. Zapytanie cenowe:

l.1. Zamawiający: Gmina Świerczów ul. Brzeska 48, 46-112 Świerczów reprezentowana przez Wójta Gminy Świerczów Barbarę Bednarz zaprasza do złożenia ofert na: „Dowóz uczniów wraz z opiekunem z terenu Gminy Świerczów do Szkoły Podstawowej w Bąkowicach, Szkoły Podstawowej w Dąbrowie, Szkoły Podstawowej w Świerczowie, Przedszkola w Świerczowie i odwóz uczniów wraz z opiekunem ze Szkoły Podstawowej w Bąkowicach, Szkoły Podstawowej w Świerczowie i Przedszkola w Świerczowie w formie zakupu biletów miesięcznych, w ramach przewozów regularnych w roku szkolnym 2020/2021”.

 l.2. Przedmiot zamówienia :  „Dowóz uczniów wraz z opiekunem z terenu Gminy Świerczów do Szkoły Podstawowej w Bąkowicach, Szkoły Podstawowej w Dąbrowie, Szkoły Podstawowej w Świerczowie, Przedszkola w Świerczowie i odwóz uczniów wraz z opiekunem ze Szkoły Podstawowej w Bąkowicach, Szkoły Podstawowej w Świerczowie i Przedszkola w Świerczowie w formie zakupu biletów miesięcznych, w ramach przewozów regularnych  w roku szkolnym 202/2021”.

Przewidywana dzienna liczba kilometrów dla autobusu przewożącego dzieci i opiekunów wynosi około 100 km.

Zamawiający nie wyraża zgody na powierzenie całości lub części zamówienia podwykonawcom.

Wykonawca przez cały okres trwania umowy zobowiązany będzie świadczyć usługę z aktualnie obowiązującymi przepisami sanitarnymi oraz stosować się do komunikatów i zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego.

l.3. Termin realizacji zamówienia: od 01.09.2020 r. do 25.06.2021 r.

l.4. Okres gwarancji: nie dotyczy

l.5. Miejsce i termin złożenia ofert: Urząd Gminy Świerczów, ul. Brzeska 48, 46-112 Świerczów w pokoju nr 2, do dnia 24.07.2020 r. do godz. 1200.

 

Sposób składania ofert: osobiście lub przesyłką pocztową, w zamkniętej kopercie z opisem jak poniżej:

 

pełna nazwa Wykonawcy

adres

numer telefonu, faksu

NIP, REGON

OFERTA – Dowóz i odwóz uczniów z terenu Gminy Świerczów.

 

NIE OTWIERAĆ PRZED GODZINĄ 1210  dnia 24.07.2020 r.

 

 

 

l.6.Termin otwarcia ofert: 24.07.2020 r. o godz.1210, w siedzibie zamawiającego, w pokoju nr 3.

l.7. Warunki płatności  - do 21 dni od dnia prawidłowo złożonej faktury.

l.8. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Wójt Gminy Barbara Bednarz, Michał Hnat

Sporządził: M. Hnat

 

 

Wójt Gminy Świerczów
Barbara Bednarz    
09.07.2020 r.,  ……………………………….
(data i podpis Kierownika jednostki)

 

DOCFormularz oferenta.doc
PDFZał. nr 1 Plan dowozów i odwozów.pdf